Thứ hai, 17/06/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 47 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
23/11/2018 149 VN4SG002, VN4SG003, VN3GR001; VN4TV001, VN300025; VN4ĐT003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV