Thứ sáu, 23/08/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 51 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
21/12/2018 154 VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIỆT NAM–VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH–LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU–ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV