Thứ hai, 27/09/2021

Chi bộ Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam

Chi bộ Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH     

  • Chi bộ Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam – tiền thân là Chi bộ Xí nghiệp Dịch vụ và Thi công cơ giới hàng hải miền Nam, được thành lập theo quyết định số 69– QĐ/ĐU ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Đảng ủy Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Chi bộ Xí nghiệp Dịch vụ và Thi công cơ giới hàng hải miền Nam là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Ban đầu chi bộ có 03 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, bí thư lâm thời là đồng chí Ngô Ngọc Tiến;
  • Năm 2012 chi bộ được đổi tên thành Chi bộ Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam theo quyết định số 41-QĐ/ĐU, ngày 22/11/2012 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Đồng chí Ngô Ngọc Tiến – Bí thư Chi bộ
  • Đồng chí Vũ Thanh Quang – Phó Bí thư Chi bộ

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Từ ngày thành lập cho đến nay, Cán bộ, đảng viên và người lao động trong chi bộ thể hiện rõ niềm tin vào sự lãnh đạo, đổi mới của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện cơ hội trong Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
  • Quan tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, chủ động giải tỏa, giải quyết những bức xúc, kiến nghị, lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
  • Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng luôn được Chi bộ quan tâm, tăng cường chỉ đạo. Từ khi thành lập đến nay chi bộ kết nạp được 03 đảng viên mới.

THÀNH TÍCH

  • Danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2011 theo Quyết định số 71-QĐ/ĐU ngày 15/01/2012 của Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
  • Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.