Thứ hai, 18/12/2017

Công đoàn Tổng công ty

Đội ngũ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2013 – 2018

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM, NHIỆM KỲ 2013 – 2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN ĐƠN VỊ
1 Mai Văn Liêm Thành viên Hội đồng thành viên Văn phòng Tổng công ty
2 Nguyễn Thị Thủy Kế toán trưởng Tổng công ty Văn phòng Tổng công ty
3 Vũ Danh Lam Trưởng phòng TCLĐ-TL Văn phòng Tổng công ty
4 Vũ Đăng Hùng Phó Chánh văn phòng Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn khối Văn phòng Văn phòng Tổng công ty
5 Phạm Thị Nhung Phó Trưởng phòng TCLĐ-TL Văn phòng Tổng công ty
6 Lương Ngọc Đức Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty BĐATHH Nam Trung Bộ
7 Nguyễn Thanh Mai Trưởng phòng TC-KT, Chủ tịch Công đoàn Công ty BĐATHH Tây Nam Bộ
8 Nguyễn Đức Huy Trưởng phòng KH-VT, Chủ tịch Công đoàn Công ty BĐATHH Biển Đông & Hải Đảo
9 Nguyễn Thị Song Kim Trưởng phòng TC-KT, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
10 Lê Tế Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam
11 Nguyễn Văn Hoàng Trưởng phòng TC-HC, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Nam
12 Đoàn Ngọc Sáng Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam
13 Trần Văn Khởi Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I
14 Trương Quốc Kế Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực V
15 Nguyễn Hoài Anh Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
16 Nguyễn Thị Mộng Hằng Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM, NHIỆM KỲ 2013 – 2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Xuân Long Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tổng công ty
2 Đào Duy Hiển Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tổng công ty
3 Nguyễn Thị Thu Hồng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tổng công ty
4 Mai Minh Khuyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ

DANH SÁCH BAN THANH TRA NHÂN DÂN
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM, NHIỆM KỲ 2014 – 2016

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  ĐƠN VỊ
1 Đào Duy Hiển Trưởng ban Thanh tra nhân dân Văn phòng Tổng công ty
2 Vũ Thị Thu Huyền Phó ban Thanh tra nhân dân Văn phòng Tổng công ty
3 Đinh Thị Hương Ủy viên Văn phòng Tổng công ty
4 Trần Ngọc Nam Ủy viên Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ
5 Trịnh Tuấn Anh Ủy viên Công ty BĐATHH Tây Nam Bộ
6 Trần Văn Thắng Ủy viên XN Khảo sát hàng hải miền Nam
7 Dương Thanh Hải Ủy viên Công ty BĐATHH Biển Đông và hải đảo