Thứ hai, 19/03/2018

Đoàn thanh niên Tổng công ty

Đội ngũ

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

1 Trần Minh Thuận Bí thư
2 Đỗ Châu Kiều Linh Phó Bí thư
3 Vũ Văn Trường Phó Bí thư
4 Phạm Nguyễn Đăng Khoa Ủy viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Quang Hải Ủy viên Ban Thường vụ
6 Lê Ngọc Nam Ủy viên Ban chấp hành
7 Hoàng Văn Duy Ủy viên Ban chấp hành
8 Nguyễn Ngọc Liêm Ủy viên Ban chấp hành
9 Trần Ngọc Nam Ủy viên Ban chấp hành
10 Nguyễn Vĩnh Thái Ủy viên Ban chấp hành
11 Trương Tuấn Anh Ủy viên Ban chấp hành
12 Nguyễn Chí Trình Ủy viên Ban chấp hành
13 Phạm Hữu Tuyến Ủy viên Ban chấp hành
14 Đỗ Thị Thương Ủy viên Ban chấp hành
15 Nhâm Mạnh Linh Ủy viên Ban chấp hành

ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

1 Vũ Văn Trường Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
2 Trương Tuấn Anh Ủy viên
3 Trần Ngọc Nam Ủy viên
4 Vũ Thành Đạt Ủy viên
5 Phạm Thị Thu Trang Ủy viên