Thứ tư, 27/10/2021

Giới thiệu

Phòng An toàn hàng hải

Chức năng

Phòng An toàn hàng hải Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty về các lĩnh vực an toàn hàng hải bao gồm bảo đảm an toàn hàng hải, khảo sát ra thông báo hàng hải, bảo vệ môi trường hàng hải, pháp chế an toàn hàng hải.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Công tác an toàn hàng hải:

 • Xây dựng các phương án bảo đảm an toàn hàng hải, phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cơ quan liên quan để bảo đảm cho tàu thuyền lưu thông an toàn trong khu vực quản lý;
 • Nghiên cứu, biên soạn, biên dịch các tài liệu về chuyên ngành bảo đảm an toàn hàng hải, khảo sát hàng hải và các tài liệu liên quan khác;
 • Nghiên cứu biên soạn các tài liệu nghiệp vụ đào tạo công nhân vận hành đèn biển, luồng tàu biển và khảo sát hàng hải;
 • Cung cấp các sản phẩm về lĩnh vực an toàn hàng hải như: Hải đồ, hải đồ điện tử, ấn phẩm hàng hải và các thông tin an toàn hàng hải cho người sử dụng;
 • Tham gia và phối hợp chương trình tìm kiếm cứu nạn quốc gia.

2.  Quản lý hệ thống báo hiệu hàng hải, luồng tàu biển và hệ thống hỗ trợ hàng hải:

 • Quy hoạch, thiết kế và đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho các hệ thống báo hiệu hàng hải phù hợp với quy định của quốc tế và luật pháp của Việt Nam;
 • Thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật đối với các dự án về báo hiệu hàng hải;
 • Giám sát công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải.
 • Quy hoạch, thiết kế hệ thống luồng hàng hải;
 • Thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật đối với các dự án về luồng hàng hải;
 • Lập hồ sơ thiết kế dự toán, theo dõi giám sát và nghiệm thu nạo vét duy tu luồng hàng hải;
 • Lập đề cương khảo sát, dự toán, theo dõi giám sát các công trình thanh thải chướng ngại vật trên luồng

3.  Công tác khảo sát, ra thông báo hàng hải:

 • Lập đề cương dự toán khảo sát, theo dõi giám sát và nghiệm thu các sản phẩm khảo sát hàng hải;
 • Quản lý số liệu khảo sát, lập cơ sở dữ liệu cho hải đồ và hải đồ điện tử;
 • Quản lý chất lượng và phát triển hệ thống hải đồ điện tử.
 • Thẩm định hồ sơ khảo sát trước khi biên soạn và ban hành thông báo hàng hải theo quy định hiện hành;

4.  Công tác pháp chế về an toàn hàng hải:

 • Nghiên cứu xây dựng và tham mưu các vấn đề liên quan tới pháp chế an toàn hàng hải;
 • Tham gia soạn thảo, góp ý các văn bản quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn hàng hải, cập nhật các công ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực hàng hải mà Việt Nam đã gia nhập.

5.  Công tác bảo vệ môi trường hàng hải:

 • Thường trực trong công tác bảo vệ môi trường hàng hải;
 • Nghiên cứu, biên soạn các văn bản pháp quy, tài liệu liên quan đến môi trường hàng hải;
 • Xây dựng các phương án bảo vệ môi trường hàng hải. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường hàng hải.

6.  Kiểm tra và duyệt quyết toán các sản phẩm cho các đơn vị theo quy định.

7.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tổng công ty giao.

Mối quan hệ công tác

1.  Liên hệ với các cơ quan quản lý cấp trên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.  Liên hệ với các cơ quan chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn hàng hải để cập nhật, trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
3.  Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng ban khác

Ban quản lý Dự án hàng hải miền Nam

Phòng Thanh tra Bảo Vệ – Quân sự

Văn Phòng

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Phòng Kỹ thuật

Phòng An toàn hàng hải

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu

Trạm Thông Tin

Trạm Y Tế