Chủ nhật, 17/10/2021

Giới thiệu

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu

Chức năng

Phòng Hợp tác quốc tế Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty về tổ chức, quản lý và thực hiện công tác hợp tác quốc tế, công nghệ thông tin; tăng cường mối quan hệ và gia nhập các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Công tác hợp tác quốc tế:

 • Xây dựng chương trình tổng thể cho công tác hợp tác quốc tế của toàn Tổng công ty bao gồm: Xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch hành động, đề án, dự án hợp tác quốc tế; Tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;
 • Chủ động trong quan hệ ngoại giao quốc tế, xây dựng các mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, đối tác quốc tế và trong nước liên quan đến các lĩnh vực thủy đạc, bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải, trục vớt cứu hộ, thiết bị hàng hải,…Đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời và hữu ích cho các lĩnh vực trên. Xây dựng hình ảnh và uy tín của Tổng công ty trong nước và trên trường quốc tế;
 • Tham mưu về Luật pháp quốc tế, các công ước, quy định, khuyến cáo, hướng dẫn về hàng hải và các chính sách hàng hải quốc tế;
 • Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và tham dự các hội thảo, sự kiện quốc tế và trong nước liên quan đến hợp tác quốc tế;
 • Tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch và làm việc với các đối tác quốc tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện chuyên ngành;
 • Nghiên cứu, đàm phán và ký kết với các tổ chức, đối tác quốc tế. Gia nhập các tổ chức quốc tế về hàng hải liên quan;
 • Chủ động làm việc với các cơ quan cấp trên, cơ quan liên quan; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, tạo điều kiện cho công tác hợp tác quốc tế hoạt động thông suốt. Phối hợp với các cơ quan trên để tham gia các chương trình hội họp và hợp tác liên quan;
 • Thực hiện các công tác khác như: Hướng dẫn, làm thủ tục cho CB-CNV đi nước ngoài, dịch thuật, tổ chức đón tiếp các khách nước ngoài,…;

2.  Công tác công nghệ thông tin:

 • Xây dựng và quản lý hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty bao gồm các server, hệ thống mạng, hệ thống phần mềm, phần cứng quản lý công việc, thiết bị, hệ thống máy tính, máy in và các thiết bị, phần mềm liên quan đến công nghệ thông tin điện tử khác;
 • Thực hiện việc nâng cấp, bảo trì, khắc phục sự cố kỹ thuật của hệ thống thông tin, đảm bảo sự hoạt động liên tục, thông suốt. Tổ chức, thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật hệ thống tin học, các cơ sở dữ liệu điện tử của Tổng công ty;
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo và các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Tổng công ty. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ công nghệ thông tin cho CB-CNV của Tổng công ty và đơn vị trực thuộc;
 • Quản trị, vận hành, bảo mật và phát triển toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin bao gồm phần cứng và phần mềm.

3.  Công tác Quản lý hoa tiêu:

 • Tham mưu giúp HĐTV, Ban lãnh đạo Tổng công ty quản lý công tác hoa tiêu hàng hải trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học công nghệ và dịch vụ theo quy định của pháp luật phù hợp với nhiệm vụ và điều lệ Tổng công ty.
 • Tham mưu giúp HĐTV, Ban lãnh đạo Tổng công ty thực hiện công tác pháp chế, An toàn an ninh thuộc lĩnh vực hoa tiêu hàng hải. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế về công tác hoa tiêu hàng hải.
 • Tham mưu giúp HĐTV, Ban lãnh đạo Tổng công ty trong các công tác mở rộng các mối quan hệ thuốc tế về lĩnh vực Hoa tiêu hàng hải:
  • Là đầu mối liên hệ với các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước có mối quan hệ với Tổng công ty về công tác hoa tiêu hàng hải;
  • Xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương án mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế  về công tác hoa tiêu hàng hải;
 • Thường trực giúp việc cho Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ là thành viên của Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam;
 • Tham mưu giúp HĐTV, Ban lãnh đạo Tổng công ty xây dựng các chương trình hội nghị, hội thảo về công tác hoa tiêu hàng hải;
 • Là đầu mối thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, đói tác nước ngoài, quốc tế và trong nước có mối quan hệ với Tổng công ty về lĩnh vực hoa tiêu hàng hải;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất về công tác hoa tiêu hàng hải được HĐTV, Ban lãnh đạo Tổng công ty giao.

4.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tổng công ty giao.

Mối quan hệ công tác

1.  Liên hệ với các cơ quan cấp trên, cơ quan đồng cấp, cơ quan địa phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng và các công việc khác do Lãnh đạo Tổng công ty giao.
2.  Làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế để thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế của Tổng công ty.
3.  Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.