Thứ ba, 26/10/2021

Giới thiệu

Phòng Kỹ thuật

Chức năng

Phòng Kỹ thuật Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực về kỹ thuật xây dựng công trình, kỹ thuật cơ khí; công tác quản lý chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật; công tác khoa học công nghệ và thiết bị hàng hải điện tử.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Công tác kỹ thuật cơ khí, xây dựng:

 • Lập hồ sơ thiết kế dự toán, quản lý, giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng mới, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn hàng hải, sản phẩm đóng mới, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên lĩnh vực cơ khí phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải; thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật được giao trong phạm vi được phân cấp;
 • Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý về kỹ thuật trong lĩnh vực công trình, cơ khí. Nghiên cứu biên soạn các tài liệu nghiệp vụ đào tạo công nhân kỹ thuật ngành xây dựng, cơ khí;
 • Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải;
 • Theo dõi công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, bộ và các trang thiết bị theo quy định;
 • Kiểm tra chất lượng các sản phẩm lĩnh vực công trình và lĩnh vực cơ khí;
 • Xử lý các sự cố đột xuất về báo hiệu hàng hải.

2.  Công tác quản lý chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật:

 • Xây dựng và quản lý, điều hành hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
 • Xây dựng và quản lý hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các sản phẩm khác của Tổng công ty.

3.  Công tác khoa học công nghệ và thiết bị hàng hải điện tử:

 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới cho các ngành nghề của Tổng công ty. Phòng có trách nhiệm tìm hiểu, đầu tư, phát triển và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận, đơn vị liên quan để đưa vào hoạt động;
 • Thường trực trong công tác Khoa học công nghệ của Tổng công ty, hướng dẫn và quản lý thực hiện các đề tài, sáng kiến; Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, quản lý và đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, bộ phận, tổ, nhóm thực hiện các đề tài, đề án khoa học, tiêu chuẩn, quy chuẩn, …Đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thực hiện;
 • Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, áp dụng khoa học công nghệ mới cho các sản phẩm của Tổng công ty;
 • Quản lý các thiết bị hàng hải điện tử của Tổng công ty. Tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát sản xuất và đưa vào sử dụng các thiết bị hàng hải điện tử. Xây dựng hệ thống và quản lý các thiết bị trên;
 • Thực hiện các công tác liên quan đến bản quyền, chuyển giao công nghệ.

4.  Kiểm tra và duyệt quyết toán các sản phẩm cho các đơn vị theo quy định.

5.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tổng công ty giao.

Mối quan hệ công tác

1.  Liên hệ với các cơ quan quản lý cấp trên để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
2.  Phối hợp, trao đổi ý kiến đối với bộ phận kỹ thuật thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
3.  Phối hợp với văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng ban khác

Ban quản lý Dự án hàng hải miền Nam

Phòng Thanh tra Bảo Vệ – Quân sự

Văn Phòng

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Phòng Kỹ thuật

Phòng An toàn hàng hải

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu

Trạm Thông Tin

Trạm Y Tế