Thứ ba, 26/10/2021

Giới thiệu

Phòng Tài chính – Kế toán

Chức năng

Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực về công tác tài chính, kế toán; công tác quản lý vốn, tài sản; công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; công tác quản lý chi phí và phân tích hoạt động kinh tế.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Công tác tài chính, kế toán:

 • Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, ngắn hạn và dài hạn phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty;
 • Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt và đề xuất biện pháp điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tại các thời điểm;
 • Tổ chức công tác hạch toán kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán thống kê theo Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

2.  Công tác quản lý tài sản, nguồn vốn:

 • Xây dựng và trình duyệt phương án về thay đổi cơ cấu vốn, tài sản, điều hoà vốn trong toàn Tổng công ty tương ứng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
 • Xây dựng kế hoạch huy động vốn dài hạn, trung hạn, kế hoạch tín dụng vốn lưu động dưới các hình thức được pháp luật cho phép để huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh;
 • Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực tài chính của Tổng công ty, tổ chức kiểm kê định kỳ, phản ánh chính xác, kịp thời tình trạng tài sản và đề xuất các giải pháp xử lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn có hiệu quả.

3.  Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ:

 • Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy chế tài chính ở các bộ phận và các đơn vị trực thuộc, quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn trong các hoạt động đầu tư;
 • Kiểm tra và chủ trì xét duyệt quyết toán cho các đơn vị phụ thuộc.

4.  Công tác quản lý chi phí và phân tích hoạt động kinh tế

 • Tổng hợp giá thành, kết quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở báo cáo quyết toán của các đơn vị phụ thuộc và hạch toán kinh tế đối với phần trực tiếp kinh doanh của Tổng công ty;
 • Thực hiện các báo cáo kế toán định kỳ của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc theo quy định của Bộ tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành;
 • Tổ chức và hướng dẫn thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tổng công ty.

5.  Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, tham gia đàm phán ký kết Hợp đồng kinh tế và giao kế hoạch tài chính hàng quý, năm cho các đơn vị trực thuộc;

6.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công Lãnh đạo Tổng công ty.

Mối quan hệ công tác

1.  Liên hệ với các Bộ, Ban ngành liên quan thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng.
2.  Phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm toán kiểm tra, giám sát về công tác tài chính kế toán theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
3.  Liên hệ với các cơ quan thuế, thống kê, tài chính địa phương nơi Tổng công ty có trụ sở trú đóng, chịu sự kiểm tra thu nộp ngân sách theo chế độ hiện hành và nộp báo cáo quyết toán theo quy định.
4.  Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ và đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Phòng ban khác

Ban quản lý Dự án hàng hải miền Nam

Phòng Thanh tra Bảo Vệ – Quân sự

Văn Phòng

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Phòng Kỹ thuật

Phòng An toàn hàng hải

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu

Trạm Thông Tin

Trạm Y Tế