Thứ tư, 27/10/2021

Giới thiệu

Phòng Thanh tra Bảo Vệ – Quân sự

Chức năng

Phòng Thanh tra Bảo vệ – Quân sự Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty các lĩnh vực công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự; phòng cháy chữa cháy; công tác tiếp công dân, phòng chống tham nhũng.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ:

 • Xây dựng các kế hoạch, biện pháp và tuyên truyền hướng dẫn các quy định về nghiệp vụ thanh tra theo Luật Thanh tra;
 • Lập các báo cáo về công tác thanh tra và thanh tra, kiểm tra theo nội dung nghiệp vụ và yêu cầu của Tổng giám đốc.

2.  Công tác tiếp công dân, phòng chống tham nhũng:

 • Tổ chức tiếp công dân theo nội quy, quy định;
 • Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định hiện hành.

3.  Công tác bảo vệ an ninh trật tự:

 • Xây dựng các phương án bảo vệ, nhằm đảm bảo an toàn về con người, tài sản, an ninh trật tự của
 • Tổng công ty, xây dựng nội quy ra vào cơ quan;
 • Tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án, biện pháp bảo vệ. Tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng cơ quan đơn vị an toàn;
 • Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các cơ quan liên quan giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty;
 • Chủ động phối kết hợp với chính quyền địa phương, công an, quân sự xây dựng các phương án bảo vệ an ninh trật tự;
 • Bảo vệ các thông tin bí mật trong hoạt động của Tổng công ty, lưu trữ các tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ theo quy định.

4.  Công tác phòng cháy, chữa cháy:

 • Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thành viên trong Tổng công ty thực hiện và chấp hành các quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy;
 • Định kỳ phối hợp với Cơ quan chuyên môn quản lý về Phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đề xuất với lãnh đạo Tổng công ty các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn mọi mặt trong công tác phòng chống cháy nổ;

5.  Công tác quân sự, dân quân tự vệ:

 • Xây dựng lực lượng tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ và các thông tư, hướng dẫn, của cơ quan quân sự cấp trên;
 • Quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trang bị cho các đơn vị theo luật định. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương và Bộ Tư lệnh Hải Quân tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác quân sự;
 • Huấn luyện lực lượng tự vệ của Tổng công ty theo quy định của Luật dân quân tự vệ. Tuyên truyền, hướng dẫn lực lượng tự vệ trong toàn Tổng công ty thực hiện và chấp hành nghiêm túc Luật dân quân tự vệ;
 • Thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục an ninh quốc phòng cho CBCNV của Tổng công ty;
 • Đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm với cơ quan quân sự địa phương.

6.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tổng công ty giao.

Mối quan hệ công tác

1.  Liên hệ với các cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
2.  Liên hệ với các cơ quan công an, quân sự tại địa phương để thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
3.  Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để phối hợp, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Phòng ban khác

Ban quản lý Dự án hàng hải miền Nam

Phòng Thanh tra Bảo Vệ – Quân sự

Văn Phòng

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Phòng Kỹ thuật

Phòng An toàn hàng hải

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu

Trạm Thông Tin

Trạm Y Tế