Thứ tư, 27/10/2021

Giới thiệu

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Chức năng

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực về công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; công tác lao động, tiền lương; công tác bảo hộ lao động; các chế độ chính sách khác liên quan đến người lao động; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Công tác tổ chức bộ máy:

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, phương án, kế hoạch liên quan theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
 • Quản trị nguồn nhân lực, sắp xếp bộ máy quản lý điều hành theo yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
 • Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, giải thể các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty;

2.  Công tác cán bộ, quản lý lao động:

 • Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,… đối với cán bộ theo phân cấp quản lý của Tổng công ty;
 • Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn các chức danh trong bộ máy hoạt động của Tổng công ty;
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng lao động theo quy định;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ; Tổ chức việc bổ túc kỹ thuật nâng cao trình độ nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật; Cử cán bộ tham quan, học tập, hội thảo ở trong nước và nước ngoài;
 • Xây dựng các định mức tổng hợp, định mức hao phí lao động… của Tổng công ty;
 • Thực hiện công tác thống kê thường xuyên và định kỳ về nhân sự, lao động tiền lương và báo cáo cấp trên theo quy định.
 • Thực hiện công tác quản lý hồ sơ CBCNV theo quy định, phân cấp quản lý của Tổng công ty.

4.  Công tác tiền lương và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động:

 • Xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch và thực hiện hàng năm đối với viên chức quản lý Công ty mẹ – Tổng công ty;
 • Xây dựng quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch và thực hiện hàng năm đối với người lao động Công ty mẹ – Tổng công ty;
 • Tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch và thực hiện hàng năm đối với viên chức quản lý và người lao động tại các công ty TNHH một thành viên thuộc Tổng công ty;
 • Thường trực hội đồng nâng lương, nâng bậc: Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác nâng lương, nâng bậc hàng năm cho CBCNV theo phân cấp quản lý của Tổng công ty;
 • Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN,…; giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ ốm đau, thai sản, thôi việc,…theo phân cấp quản lý CBCNV của Tổng công ty;
 • Hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

5.  Công tác bảo hộ lao động: Xây dựng, trình duyệt kế hoạch, thực hiện công tác bảo hộ lao động theo đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với đối tượng lao động và quy trình sản xuất của Tổng công ty.

6.  Tham gia duyệt quyết toán công trình, sản phẩm theo nghiệp vụ chuyên môn về lao động, tiền lương;

7.  Tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ, lao động – tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty;

8.  Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng công ty theo thẩm quyền.

9.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công Lãnh đạo Tổng công ty.

Mối quan hệ công tác

1.  Liên hệ với các cơ quan quản lý cấp trên để cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
2.  Liên hệ với các cơ quan hữu quan và địa phương để thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng.
3.  Phối hợp Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc bảo vệ quyền lợi của người lao động theo Luật lao động, theo thỏa ước lao động tập thể.
4.  Phối hợp với văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để giải quyết công việc theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng.

Phòng ban khác

Ban quản lý Dự án hàng hải miền Nam

Phòng Thanh tra Bảo Vệ – Quân sự

Văn Phòng

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Phòng Kỹ thuật

Phòng An toàn hàng hải

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu

Trạm Thông Tin

Trạm Y Tế