Thứ sáu, 18/10/2019

Giới thiệu

Trạm Thông Tin

Chức năng

Trạm Thông tin Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực về tổ chức mạng lưới thông tin liên lạc, đảm bảo thông suốt từ các trạm đèn, trạm luồng, các phương tiện thuỷ tới Trạm thông tin. Cung cấp các thông tin để Lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo, điều hành sản xuất.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Quản lý toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (bao gồm: thiết bị, hồ sơ, giấy phép).
2.  Tham mưu cho Tổng giám đốc các lĩnh vực công tác có liên quan đến mạng lưới thông tin liên lạc phù hợp với quy định của pháp luật.
3.  Nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin về tình hình bão lụt. Báo cáo Tổng giám đốc, Ban phòng chống lụt bão và thông báo cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty để có biện pháp xử lý. Báo cáo Tổng giám đốc và Ban phòng chống lụt bão Tổng công ty về công tác phòng chống lụt bão của các đơn vị trực thuộc.
4.  Đảm bảo thông tin liên lạc với các đài, đèn đảo, các trạm, phương tiện thủy, các đơn vị trực thuộc 24h/24h.
5.  Thường xuyên kiểm tra, giám sát sự hoạt động của mạng lưới thông tin liên lạc trong toàn Tổng công ty.
6.  Tổng hợp tình hình hoạt động của đơn vị trong ngày. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất (khi có sự cố về con người, an toàn hàng hải, phương tiện thuộc vùng, trách nhiệm quản lý của Tổng công ty).
7.  Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác quản lý máy thông tin và tần số liên lạc đã được nhà nước cấp phép.
8.  Phối hợp với các đài bạn, Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam để đảm bảo cho thông tin hàng hải Việt Nam an toàn, kịp thời, thông suốt;
9.  Thực hiện công tác bảo mật thông tin nội bộ;
10.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tổng công ty giao.

Mối quan hệ công tác

1.  Liên hệ với các cơ quan hữu quan và địa phương để thực hiện các công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.  Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để giải quyết công việc theo chức năng và nhiệm vụ của Trạm.

Phòng ban khác

Ban quản lý Dự án hàng hải miền Nam

Phòng Thanh tra Bảo Vệ – Quân sự

Văn Phòng

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Phòng Kỹ thuật

Phòng An toàn hàng hải

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu

Trạm Thông Tin

Trạm Y Tế