Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Định An – Cần Thơ

Thông tin kỹ thuật:

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

 Luồng Định An – Cần Thơ

 

 

 

118 

 0

- Đoạn cửa Định An (Từ P “0” – P “14”)

15.9

100

-4.0

850

- Phao “14” – Bến cảng Cần Thơ

130.1

200

Tự nhiên

1000

- Bến cảng Cần Thơ – Vàm Rạch Ô Môn

11.6

100

Tự nhiên

Hệ thống báo hiệu

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

   

Phao U

09 o 26 ’11”5 N

106o 27 ’55 ”0 E

Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5s

Phao số 0

09 o 28 ’49”4 N

106o 30 ’31 ”0 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp mã mooc chữ A, chu kỳ 6s

Phao số 1

09 o 28 ’32”3 N

106o 29 ’52 ”0 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 2

09 o 28 ’24”9 N

106o 29 ’52 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 3

09 o 28 ’12”2 N

106o 29 ’19 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 4

09 o 28 ’06”5 N

106o 29 ’22 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 5

09 o 27 ’39”2 N

106o 28 ’15 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 5A

09 o 27 ’19”3 N

106o 27 ’07 ”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 6

09 o 27 ’47”5 N

106o 28 ’46 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 6A

09 o 27 ’27”9 N

106o 28 ’11 ”8 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải . Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 7

09 o 27 ’17”0 N

106o 26 ’10 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 8

09 o 27 ’08”8 N

106o 27 ’00 ”5 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải. Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 9

09 o 27 ’28”9 N

106o 25 ’23 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 10

09 o 27 ’08”8 N

106o 26 ’01 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 11

09 o 27 ’44”8 N

106o 24 ’43 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 12

09 o 27 ’34”1 N

106o 24 ’43 ”6 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 14

09 o 28 ’25”6 N

106o 23 ’56 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 14A

09 o 29 ’02”5 N

106o 23 ’22 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 13

09o 28 ’29”9 N

106o 24 ’01 ”0 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 13A

09o 29 ’06”9 N

106o 23 ’27 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 16

09o 29 ’42”2 N

106o 22 ’43 ”1 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 18

09o 30 ’20”2 N

106o 22 ’10 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s .

Phao số 15

09o 31 ’16”4 N

106o 21 ’34 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 20

09o 31 ’10”2 N

106o 21 ’26 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s .

Phao số 22

09o 31 ’51”9 N

106o 20 ’49 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 17

09o 32 ’46”3 N

106o 20 ’9 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 24

09o 32 ’39”8 N

106o 20 ’02 ”1 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s .

Phao số 26

09o 33 ’23”8 N

106o 19 ’16 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 28

09o 34 ’02”6 N

106o 18 ’35 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 19

09o 34 ’11”0 N

106o 18 ’42 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 30

09o 34 ’54”4 N

106o 17 ’41 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 21

09o 35 ’02”3 N

106o 17 ’58 ”53 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 32

09o 35 ’40”9 N

106o 16 ’14 ”7 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 23

09o 35 ’49”6 N

106o 16 ’19 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 34

09o 36 ’34”3 N

106o 14 ’34 ”3 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 25

09o 36 ’45”8 N

106o 14 ’39 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 36

09o 37 ’26”9 N

106o 13 ’38 ”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 27

09o 37 ’34”0 N

106o 13 ’45 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 38

09o 38 ’18”7 N

106o 12 ’45 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 29

09o 38 ’25”6 N

106o 12 ’52 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 40

09o 39 ’13”7 N

106o 11 ’49 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 31

09o 39 ’20”5 N

106o 11 ’56 ”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 42

09o 40 ’00”3 N

106o 11 ’02 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 33

09o 40 ’07”3 N

106o 11 ’09 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 44

09o 40’55”7 N

106 o 10’01”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 35

09o 41’05”3 N

106 o 10’10”4 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 46

09o 41’54”9 N

106 o 09’21”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 37

09o 42’00”4 N

106 o 09’29”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 48

09o 42’50”6 N

106 o 08’41”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 39

09o 42’56”4 N

106 o 08’49 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 50

09o 43’30”3 N

106 o 08’11”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 52

09o 44’23”7 N

106 o 07’24 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 41

09o 44’33”3 N

106 o 07’32 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 43

09o 45’29”3 N

106 o 06’22 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 54

09o 45’23”3 N

106 o 17’18 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 56

09o 46’21”6 N

106 o 04’52 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 45

09o 46’29”4 N

106 o 04’58 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 58

09o 47’22”1 N

106o 03’36 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 47

09o 47’29”9 N

106 o 03’42 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 60

09o 48’05”4 N

106o 02’41 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng. Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 49

09o 48’15”2 N

106 o 02’51”4 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 51

09o 49’14”5 N

106 o 01’49 ”9 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 62

09o 49’11”8 N

106o 01’07 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 53

09o 49’25”8 N

106 o 01’04”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 64

09o 50’06”5 N

105o 59’50 ”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 55

09o 50’13”0 N

105o 59’5 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 66

09o 50’56”8 N

105o 58’59 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 57

09o 51’03”8 N

105o 59’07 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 68

09o 51’50”2 N

105o 58’06 ”1 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 59

09o 51’56”9 N

105o 58’13 ”5 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 70

09o 52’44”7 N

105o 57’10 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 61

09o 52’51”2 N

105o 57’18 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 72

09o 53’41”7 N

105o 56’14 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 63

09o 53’49”0 N

105o 56’20 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 107

09o 54’34”4 N

105o 55’20 ”3 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 65

09o 54’41”2 N

105o 55’27 ”5 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 76

09o 55’29”4 N

105o 54’24 ”3 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 67

09o 55’36”4 N

105o 54’31 ”4 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 78

09o 56’17”2 N

105o 53’31 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 69

 09o 56’25”0 N

105o 53 ’38 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 80

09o 57’07”9 N

105o 52 ’28 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 71

09o 57’15”8 N

105o 52 ’34 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 82

09o 57’58”5 N

105o 51 ’23 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 73

09o 58’06”5 N

105o 51 ’28 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 84

09o 58’41”6 N

105o 50 ’28 ”8 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 75

09o 58’57”1 N

105o 50 ’41 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 86

10o 04’19”4 N

105o 46 ’48 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 77

10o 00’04”6 N

105o 49 ’46 ”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 88

10o 01’04”2 N

105o 49 ’06 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 79

10o 01’08”7 N

105o 49 ’16 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 92

10o 03’00”2 N

105o 47 ’49 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 83

10o 03’49”9 N

105o 47 ’20 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 85

10o 04  ’19”4 N

105o 46 ’48 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 90A

10 o02 ’11”1 N

105o 48 ’31 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 94

10o 03’43”4 N

105o 47 ’12 ”8 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 87

10o 04’32”7 N

105o 45 ’58 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 96

10o 04’24”5 N

105o 45 ’55 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 89

10o 04’52”5 N

105o 44 ’58 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 98

10 o 04 ’43”4 N

105o 44 ’54 ”3 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 91

10o 05’26”3 N

105o 45 ’17 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 100

10 o 05 ’14”4 N

105o 45 ’08 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 93

10o  05’38”2 N

105o 44 ’45 ”5 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 102

10 o 06 ’03”3 N

105o 43 ’49 ”7 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 81

10o 02 ’07”1 N

105o 48 ’47 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 81A

10 o 02 ’17”3 N

105o 48 ’39 ”5 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 90

10 o 02 ’01”0 N

105o 48 ’39 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao CT1

10o 01 ’37”1 N

105o 48 ’04 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao CT3

10o 01 ’41”7 N

105o 48 ’01 ”0 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao CT2

10o 01 ’35”6 N

105o 48 ’03 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao CT4

10o 01 ’40”2 N

105o 47 ’59 ”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 95

10 o 06 ’10”1 N

105o 43 ’55 ”4 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 97

10 o 06 ’51”2 N

105o 43 ’43 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 99

10 o 07 ’14”8 N

105o 42 ’40 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 101

10 o 07 ’36”3 N

105o 42 ’00 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 103

10 o 08 ’02”7 N

105o 41 ’14 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 105

10 o 08 ’28”1 N

105o 40 ’33 ”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 107

10 o 08 ’51”5 N

105o 39 ’55 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 109

10 o 09 ’15”6 N

105o 39 ’28 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc