Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Năm Căn

Thông tin kỹ thuật:

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

 Luồng Năm Căn

 45

60 

-2.0 

 8

 0

Hệ thống báo hiệu

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao số 0

08o41’00”1 N

105o 18’00”8 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp mã mooc chữ A, chu kỳ 6s

Phao số 2

08o41’29”1 N

105O17’21”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 4

08o42’00”7 N

105o16’43”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 6

08o42’32”3 N

105o16’06”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 8

08o43’03”9 N

105o15’29”7 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 10

08o43’35”8 N

105o14’51”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 12

08 o44’07”5 N

105o14’14”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 14

08 o44’55”0 N

105o13’14”9 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Ghi chú:

– Thông tin trên căn cứ từ Báo cáo kỹ thuật của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam và Báo cáo định kỳ của đơn vị BĐATHH Tây Nam Bộ (Quý III/2014).

Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc