Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dinh

Thông số luồng thiết kế: Theo quyết định 1090/QĐ-CHHVN, ngày 07/12/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam.

Tọa độ phao, tiêu:  Theo báo cáo kỹ thuật 211/BCKT-XNKSHHMN và bình đồ ngày 14/03/2014 của xí nghiệp KSHH miền Nam.

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

Luồng Sông Dinh

16,6

 

 

18

2

- Đoạn ngoài biển (nối tiếp từ luồng Vũng Tàu – Thị Vải vào sông Dinh đến cảng Vietsovpetro)

7.5

100

7.0

 

 

- Đoạn từ cảng Vietsovpetro đến thượng lưu bến cảng Vina Offshore

2.0

80

5.8

- Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore đến ngã ba sông Cây khế

7.1

80

4.7

Tên BH

Hệ VN-2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao “1”

10°23’53.8” N

107°02’45.7” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “2”

10°24’03.8” N

107°02’49.6” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “3”

10°23’52.7” N

107°03’34.0” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “4”

10°23’57.5” N

107°03’34.4” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “5”

10°23’44.8” N

107°04’40.8” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “6”

10°23’50.9” N

107°04’36.4” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “7”

10°23’44.5” N

107°05’57.2” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao “8”

10°23’37.7” N

107°05’10.5” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao “9”

10°24’39.4” N

107°06’21.3” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “10”

10°23’36.8” N

107°05’35.1” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “11”

10°25’00.5” N

107°08’22.7” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “12”

10°24’48.3” N

107°06’23.7” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao “13”

10°25’25.6” N

107°08’49.0” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao “14”

10°24’57.8” N

107°06’59.4” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “15”

10°26’08.7” N

107°08’53.6” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “16”

10°25’08.7” N

107°08’25.3” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “18”

10°25’21.3” N

107°08’39.6” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “20”

10°26’12.5” N

107°08’46.8” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Tiêu trước

10°23’44.9” N

107°05’13.5” E

Chỉ hướng tim luồng Ánh sáng trắng, chớp đơn, chu kỳ 1 giây

Tiêu sau

10°23’43.1” N

107°05’32.2” E

Chỉ hướng tim luồng Ánh sáng trắng, chớp đơn, chu kỳ 1 giây
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc