Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Sông Dừa

Ghi chú:

– Tên luồng, thông số thiết kế: theo Quyết định công bố 1094/QĐ-CHHVN ngày 07/11/2012.
– Độ sâu hiện tại: theo TBHH mới nhất ở thời điểm thống kê.
– Tọa độ Phao: theo Báo cáo kỹ thuật số 212/BCKT-XNKSHHMN ngày 14/3/2014.
– Tọa độ Tiêu: theo Báo cáo kỹ thuật Số hóa Hải đồ điện tử được nghiệm thu năm 2012.
– Tác dụng và đặc tính ánh sáng: theo thống kê, báo cáo số 695/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 22/9/2014.

Thông số kỹ thuật

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất (m)

Số báo hiệu

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao

Tiêu

Luồng hàng hải Sông Dừa: tiếp nối luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, từ ngã ba sông Lòng Tàu-Sông Dừa-Sông Ngã Bảy đến ngã ba sông Lòng Tàu-rạch Tắc Rỗi

10,4

60

-7,0

360

10

02

Hệ thống báo hiệu

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

(Kinh tuyến trục 106 o)

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao 1

10 o 32’58.8” N

106 o 54’26.3” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 2

10 o 32’03.8” N

106 o 54’11.3” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 3

10 o 34’03.6” N

106 o 53’42.2” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 4

10 o 33’02.4” N

106 o 54’15.6” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 5

10 o 34’41.2” N

106 o 52’57.7” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 6

10 o 33’27.0” N

106 o 53’51.4” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 7

10 o 34’56.0” N

106 o 52’42.9” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 8

10 o 34’14.3” N

106 o 53’09.0” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 10

10 o 34’36.6” N

106 o 52’54.1” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 11

10 o 35’36.8” N

106 o 52’00.3” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Tiêu 9

10 o 35’21.1” N

106 o 52’07.4” E

Khống chế phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Tiêu 12

10 o 35’06.3” N

106 o 52’29.1” E

Khống chế phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc