Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Sông Tiền

Ghi chú:

- Theo Quyết định số 1098 QĐ-CVHHVN ngày 07/12/2012

Thông số kỹ thuật:

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

kính cong nhỏ nhất

Số lượng báo hiệu
Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

 

Phao 

Tiêu

Từ phao “0” đến phao “25”,”26”

25

80

Tự nhiên

 600

27

-

Từ “25”,”26” đến cảng Mỹ Tho +500m

49

150

Tự nhiên

 600

 38

 -

Báo hiệu:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao 0

10o12’20”8 N

106o57’07”4 E

Phao đầu luồng Ánh sáng trắng, chớp theo tín hiệu Morse chữ “A”, chu kỳ 6,0 giây

Phao 1

10o12’24”0 N

106o56’01”7 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 2

10o12’17”5 N

106o56’01”7 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 3

10o12’24”0 N

106o55’00”7 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 4

10o12’17”5 N

106o55’00”7 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 5

10o12’24”0 N

106o54’00”7 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 6

10o12’18”3 N

106o54’0”1 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 7

10o12’40”9 N

106o52’59”6 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 8

10o12’34”6 N

106o52’57”8 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 9

10o12’58”1 N

106o51’56”9 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 10

10o12’18”3 N

106o51’55”2 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 11

10o13’15”4 N

106o50’54”3 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 12

10o13’09”1 N

106o50’52”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 13

10o13’32”7 N

106o49’51”6 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 14

10 o13’26”4 N

106o49’49”8 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 15

10o13’50”0 N

106o48’48”9 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 16

10o13’43”7 N

106o48’47”1 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3 giây

Phao 17

10o14’03”7 N

106o47’53”4 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 18

10o14’01”3 N

106o47’43”4 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 19

1 o14’37”7 N

106o46’55”5 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 20

10o14’32”1 N

106o46’52”0 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 21

10o15’08”4 N

106o46’04”1 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 22

10o15’02”8 N

106o46’00”7 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 23

10o15’39”2 N

106o45’12”8 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 24

10o15’33”6 N

106o45’09”4 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 25

10o16’10”5 N

106o44’20”7 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 26

10o16’04”5 N

106o44’18”0 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 27

10o16’29”3 N

106o43’22”0 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 28

10o16’38”2 N

106o42’21”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 29

10o16’46”2 N

106o42’25”6 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 30

10o17’17”5 N

106o41’27”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 31

10o17’23”0 N

106o41’33”2 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 32

10o17’46”4 N

106o40’41”2 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3 giây

Phao 33

10o17’15”4 N

106o39’52”9 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3 giây

Phao 34

10o16’47”8 N

106o37’59”7 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3 giây

Phao 35

10o16’45”0 N

106o39’22”2 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 36

10o17’04”5 N

106o37’16”0 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 37

10o16’40”2 N

106 o38’44”2 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 38

10o17’35”0 N

106o33’04”9 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 39

10o17’14”2 N

106o37’18”0 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 40

10o18’05”4 N

106o32’08”9 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 41

10o17’14”1 N

106o36’02”4 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 42

10o18’18”6 N

106o31’07”8 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 43

10o17’14”9 N

106o34’50”0 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 44

10o18’30”8 N

106o30’06”6 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 45

10o17’29”0 N

106o33’59”4 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 46

10o18’33”5 N

106o26’43”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 47

10o17’44”1 N

106o33’08”7 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 48

10o19’09”0 N

106o25’45”1 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 49

10o18’31”9 N

106o28’56”3 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 50

10 o19’42”6 N

106o24’48”8 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3 giây

Phao 51

10 o18’27”9 N

106o27’49”2 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3 giây

Phao 52

10o20’11”3 N

106o23’59”2 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 53

10o18’42”5 N

106o26’47”5 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 54

10o20’35”3 N

106o20’59”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 55

10o20’20”6 N

106o24’04”3 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 56A

10o20’48”1 N

106o21’02”6 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 56B

10o20’41”0 N

106o20’32”0 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 57

10o20’35”3 N

106o22’58”1 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 58

10o20’36”4 N

106o20’18”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 59

10o20’49”4 N

106o20’37.1”2 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 60

100 20’32”8 N

106019’12”9 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 61

10020’45”0 N

106020’26”5 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao J

10o14’49”7 N

106o57’21”7 E

Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5 giây

(Nguồn từ Thiết kế của Hệ thống báo hiệu luồng hàng hải Sông Tiền)

Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc