Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Sông Đồng Tranh

Ghi chú:

- Theo Quyết định số 1057/QĐ-CHHVN ngày 01/11/2013. 

Thông số kỹ thuật:

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

kính cong nhỏ nhất

Số lượng báo hiệu
Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Biển báo

Sông Đồng Tranh

-

-

-

-

-

03

Báo hiệu:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Trụ đèn B007 SĐT

-

-

Biển báo giao thông thủy

-

Trụ đèn

B002 SĐT

-

-

Biển báo giao thông thủy

-

Trụ đèn

B003 SĐT

-

-

Biển báo giao thông thủy

-

(Theo biên bản bàn giao hệ thống báo hiệu luồng sông Đồng Tranh)

Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc