Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số luồng thiết kế: Lấy theo quyết định 814/QĐ-CHHVN, ngày

02/10/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam và theo thống kê thực tế (đã được Cục Hàng hải Việt Nam duyệt theo khối lượng khảo

sát năm 2014).

Tọa độ phao: Tọa độ phao, tiêu lấy theo báo cáo kỹ thuật 408/BCKT-XNKSHHMN và bình đồ ngày 06/05/2014 của

xí nghiệp KSHH miền Nam.

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

 Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

 51

 

 

 

 63

 3

- Đoạn từ phao “0” đến thượng lưu cảng CMIT

29.7

310

14.0

1200

- Đoạn từ thượng lưu cảng CMIT đến hạ lưu cảng thép miền Nam (SSC).

8.6

220

12.0

400

- Đoạn từ hạ lưu cảng thép miền Nam (SSC) đến hạ lưu cảng SITV.

2.1

220

12.0

- Đoạn từ hạ lưu cảng SITV đến vũng quay tàu 250m.

10.6

90

7.2

Tên BH

Hệ VN-2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao “0”

10°17’00.4” N

107°04’56.2” E

Báo hiệu nhập luồng Ánh sáng trắng, chớp theo tín hiệu Morse chữ “A”, chu kỳ 6 giây

Phao “1”

10°17’33.9” N

107°04’41.8” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “2”

10°18’28.3” N

107°03’50.9” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “3”

10°18’35.3” N

107°04’01.9” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “4”

10°19’44.3” N

107°03’01.7” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “5”

10°19’50.0” N

107°03’14.8” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “6”

10°21’21.1” N

107°02’38.3” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “7”

10°21’24.2” N

107°02’51.5” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “8”

10°22’39.0” N

107°02’19.2” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao “9”

10°23’01.1” N

107°02’28.2” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “GR”

10°23’40.6” N

107°02’03.0” E

Báo hiệu phân chia luồng Ánh sáng vàng, chớp nhóm 3+1, chu kỳ 12 giây

Phao “11”

10°24’49.8” N

107°02’01.3” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao “12”

10°24’49.6” N

107°01’43.7” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “13”

10°26’03.2” N

107°00’51.6” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “14”

10°25’54.4” N

107°00’42.1” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “15”

10°27’00.6” N

106°59’57.4” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “16”

10°26’58.7” N

106°59’40.1” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “17”

10°27’39.6” N

106°59’43.4” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “18”

10°27’28.3” N

106°59’28.8” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “19”

10°28’51.1” N

106°59’47.1” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “20”

10°28’51.8” N

106°59’33.0” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “21”

10°30’10.0” N

106°59’54.5” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “22”

10°30’14.5” N

106°59’38.2” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “23”

10°31’19.6” N

107°00’49.4” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “24”

10°30’58.9” N

107°00’13.7” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “25”

10°32’03.8” N

107°01’30.5” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “26”

10°31’41.2” N

107°00’49.5” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “27”

10°32’51.1” N

107°01’31.3” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “28”

10°32’16.0” N

107°01’23.5” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “29”

10°32’59.5” N

107°01’19.0” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “30”

10°32’29.8” N

107°01’24.9” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “31”

10°33’09.3” N

107°00’42.4” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “32”

10°32’38.3” N

107°01’21.5” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “33”

10°33’21.9” N

107°00’36.8” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “34”

10°32’46.8” N

107°00’50.8” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “35”

10°33’31.5” N

107°00’38.0” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “36”

10°33’01.4” N

107°00’31.7” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “37”

10°33’58.8” N

107°00’54.3” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “38”

10°33’22.4” N

107°00’23.9” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “40”

10°33’43.4” N

107°00’27.4” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “41”

10°36’54.1” N

107°00’22.6” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “42”

10°34’31.0” N

107°01’01.0” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “43”

10°37’22.4” N

106°59’49.2” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “44”

10°34’47.3” N

107°01’13.5” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “45”

10°37’50.9” N

106°59’42.7” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “46”

10°34’57.5” N

107°01’21.3” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “47”

10°38’09.8” N

106°59’59.5” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “48”

10°35’21.0” N

107°01’21.7” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “49”

10°38’20.0” N

107°00’27.6” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “50”

10°36’20.4” N

107°00’55.7” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “51”

10°38’27.9” N

107°00’37.0” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “52”

10°36’31.8” N

107°00’40.6” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “53”

10°38’47.5” N

107°00’44.5” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “54”

10°36’48.3” N

107°00’17.9” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “55”

10°39’08.2” N

107°00’45.8” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “56”

10°38’26.4” N

107°00’28.0” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “57”

10°39’52.6” N

107°00’25.4” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “58”

10°38’39.9” N

107°00’36.0” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “60”

10°39’04.6” N

107°00’38.3” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “62”

10°39’20.3” N

107°00’51.4” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “64”

10°39’26.2” N

107°00’54.7” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “66”

10°39’36.0” N

107°00’51.9” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “68”

10°39’41.6” N

107°00’42.0” E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao “70”

10°39’44.5” N

107°00’22.5” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Tiêu cầu đá

10°20’28.7” N

107°03’59.7” E

Báo hiệu hoa tiêu cầu Đá Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 2,5 giây

Tiêu Cao Trang

10°21’28.3” N

107°03’30.8” E

Báo hiệu mũi đá cao Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây

Tiêu Cao Thắng

10°22’55.2” N

107°03’16.7” E

Báo hiệu mũi Gành Rái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2, chu kỳ 7 giây
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc