Thứ năm, 29/06/2017

vi en
Hội cựu chiến binh Tổng công ty

Đội ngũ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

NHIỆM KỲ 2012 – 2017

BTV-Hoi-CCB

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội CCB Đông Nam Bộ
2 Lương Ngọc Đức Chủ tịch Hội CCB Nam Trung Bộ
3 Trần Xuân Cường Chủ tịch Hội CCB Nam Trung Bộ
4 Hoàng Tăng Chủng Chủ tịch Hội CCB Tây Nam Bộ
5 Phạm Công Thuần Phó Chủ tịch Hội CCB Tây Nam Bộ
6 Nguyễn Thành Tô Chủ tịch Hội CCB Biển Đông & Hải Đảo
7 Lê Minh Huy Phó Chủ tịch Hội CCB Hoa tiêu I
8 Vũ Tiến Việt Chủ tịch Hội CCB Hoa tiêu IX
9 Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch Hội CCB Cơ khí hàng hải miền Nam
10 Vũ Trọng Dũng Chủ tịch Hội CCB Khảo sát hàng hải miền Nam
11 Đinh Văn Khoa Chủ tịch Hội CCB Xây dựng công trình HH miền Nam
12 Phan Văn Danh Chủ tịch Hội CCB Trục vớt cứu hộ Việt Nam

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ ỦY VIÊN BAN KIỂM TRA HỘI CỰU CHIẾN BINH

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Công Trưởng Ban Kiểm tra
2 Phan Chí Hiền Ủy viên
3 Nguyễn Ngọc Tuấn Ủy viên