Thứ sáu, 23/08/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải

Định An – Cần Thơ

TVH – 22 – 2017

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1339/BC-XNKSHHMN ngày 14/12/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ SH_1711_01 đến SH_1711_36, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải Định An – Cần Thơ,  được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” hải đồ như sau:

  1. Đoạn cửa Định An (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”) có chiều rộng đáy luồng thiết kế rộng 100m, chiều dài khoảng 17,0km:

– Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “3”, chiều dài khoảng 2,7km, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 3,0m trở lên.

– Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “3” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” + 640m, chiều dài khoảng 900m, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 2,0m trở lên.

– Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” + 640m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “6” + 450m, chiều dài khoảng 980m, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 1,1m trở lên.

– Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “6” + 450m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “6A” + 420m, chiều dài khoảng 1,6km, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng là 0,5m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 0,2m nằm sát biên luồng.

– Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “6A” + 420m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “8” + 740m, chiều dài khoảng 2,3km, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng là 2,0m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 1,6m nằm sát biên luồng.

– Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “8” + 740m đến phao báo hiệu hàng hải số “10”, chiều dài khoảng 1,4km, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 2,4m trở lên.

– Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “10” đến phao báo hiệu hàng hải số “12”, chiều dài khoảng 2,0km, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 2,6m trở lên.

– Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “12” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 5,8km, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 4,0m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải “16” đến khu vực Bến cảng Cần Thơ có chiều rộng đáy luồng thiết kế rộng 200m, chiều dài khoảng 102,0km:

– Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “30” + 1260m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “34” – 630m, chiều dài khoảng 5,1km, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt là 3,4m.

– Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “34” – 630m đến hạ lưu phao số “36” – 580, chiều dài khoảng 2,5km, lấn luồng xa nhất 68m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt là 5,3m.

– Ngoài các dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng đạt từ 5,7m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ khu vực Bến cảng Cần Thơ đến Vàm Rạch Ô Môn có chiều rộng đáy luồng thiết kế rộng 100m, chiều dài khoảng 11,6km, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 9,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và tuân thủ quy định, hướng dẫn của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ. Lưu ý dải cạn nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng NASOS của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng

Về việc cấm luồng hàng hải phục vụ thi công tháo dỡ sàn đáy xe đúc trụ T16, công trình xây dựng Cầu Sài Gòn 2

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Posco SS Vina