Thứ sáu, 16/11/2018

Thông báo hàng hải

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

HCM – 56 – 2015

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1219/BC-XNKSHHMN ngày 23/12/2015 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn cạn Vịnh Gành Rái: Đoạn từ thượng lưu phao số “8” luồng Vũng Tàu – Thị Vải + 800m đến thượng lưu phao số “3” + 800m được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu từ VGR_1512_01 đến VGR_1512_05, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  2. Đoạn cạn P71-ĐT83: Đoạn từ phao số “71” đến thượng lưu đăng tiêu “83”+1300m được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐT83_1512_01 đến ĐT83_1512_07, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  3. Vũng quay tàu VQ01: Trong phạm vi thiết kế nửa đường tròn đường kính 340m tại khu vực trước Cảng Sài Gòn được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu VQ1_1512, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn từ phao số “0” đến phao số “109”

Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận

Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các đăng tiêu số “18B”, “J2” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu