Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang
tỉnh Khánh Hòa

KHA – 09 – 2014
Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 615/BCKT-XNKSHHMN, ngày 23/6/2014 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu CTNT_1406, tỷ lệ 1/2000; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ.CTNT_1406 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2014.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi thiết kế khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có đường kính 1,0km, tâm tại vị trí có toạ độ như sau:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

12°09’36”0 N

109°14’00”0 E

12°09’32”3 N

109°14’06”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,9 m trở lên.

2. Trong pham vi khảo sát rà quét khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa không có chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A2” phục vụ thi công công trình thu nước thô từ sông Hậu dẫn vào nhà máy xử lý nước để cấp cho nhà máy bia Massan Hậu Giang

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực thuộc Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia