Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang
tỉnh Khánh Hòa

KHA – 09 – 2014
Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 615/BCKT-XNKSHHMN, ngày 23/6/2014 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu CTNT_1406, tỷ lệ 1/2000; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ.CTNT_1406 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2014.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi thiết kế khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có đường kính 1,0km, tâm tại vị trí có toạ độ như sau:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

12°09’36”0 N

109°14’00”0 E

12°09’32”3 N

109°14’06”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,9 m trở lên.

2. Trong pham vi khảo sát rà quét khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa không có chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu cảng B1 – cảng Container Tân Cảng – Cái Mép

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai

Về việc tàu PS DIAMOND bị sự cố trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp