Thứ ba, 23/04/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước 04 bến phao neo BP17, BP21, BP22, BP23 của Công ty Cổ phần GEMADEPT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước 04 bến phao neo BP17, BP21, BP22, BP23 của Công ty Cổ phần GEMADEPT

­­

HCM – 32- 2018

- Vùng biển: Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 07/HL ngày 30/7/2018 của Công ty TNHH cảng Phước Long đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước 04 bến của Công ty Cổ phần GEMADEPT kèm theo các bình đồ độ sâu ký hiệu GMD BP17; GMD BP21; GMD BP22; GMD BP23, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP17, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10041’30,9”N 106045’46,5”E 10041’27,2”N 106045’52,9”E
A2 10041’32,4”N 106045’47,8”E 10041’28,7”N 106045’54,2”E
A3 10041’27,7”N 106045’53,5”E 10041’24,1”N 106045’59,9”E
A4 10041’26,2”N 106045’52,2”E 10041’22,6”N 106045’58,7”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,0m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP21, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10044’23,2”N 106046’05,1”E 10044’19,5” N 106046’11,6”E
B2 10044’22,1”N 106046’06,7”E 10044’18,4”N 106046’13,2”E
B3 10044’16,0”N 106046’02,6”E 10044’12,4”N 106046’09,0”E
B4 10044’17,1”N 106046’00,9”E 10044’13,5”N 106046’07,4”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,5m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP22, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C1 10044’14,1”N 106045’58,9”E 10044’10,4”N 106046’05,4”E
C2 10044’12,9”N 106046’00,6”E 10044’09,3”N 106046’07,0”E
C3 10044’06,9”N 106045’56,3”E 10044’03,3”N 106046’02,7”E
C4 10044’08,1”N 106045’54,7”E 10044’04,5”N 106046’01,1”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,0m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP23, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
D1 10044’04,7”N 106045’51,8”E 10044’00,9”N 106045’58,3”E
D2 10044’03,5”N 106045’53,4”E 10043’59,8”N 106045’59,9”E
D3 10043’57,6”N 106045’49,1”E 10043’53,9”N 106045’55,5”E
D4 10043’58,7”N 106045’47,5”E 10043’55,1”N 106045’53,9”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,1m.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “TP1”, “TP2” phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Bình Dương

Hoạt động khảo sát địa chấn tại Lô 04-2, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp