Thứ tư, 22/05/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

VTU – 62 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 70/2016/BS-GĐ ngày 10/11/2016 của Công ty CP XNK Nông lâm & Phân bón Bà Rịa về việc công bố Thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1236/BC-XNKSHHMN ngày 09/11/2016 và bình đồ độ sâu ký hiệu PM_1611 tỷ lệ 1/1000, bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ.PM_1611 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 11/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10035’13,8” N 107001’33,8” E 10035’10,2” N 107001’40,3” E
B 10035’13,8” N 107001’35,5” E 10035’10,2” N 107001’42,0” E
C 10035’08,0” N 107001’35,5” E 10035’04,3” N 107001’42,0” E
D 10035’07,0” N 107001’33,8” E 10035’03,4” N 107001’40,3” E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 13,1m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trong bến cảng phía hạ lưu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
E 10035’13,8” N 107001’36,4” E 10035’10,2” N 107001’42,9” E
F 10035’13,8” N 107001’37,3” E 10035’10,2” N 107001’43,7” E
G 10035’08,5” N 107001’37,2” E 10035’04,8” N 107001’43,7” E
H 10035’08,5” N 107001’36,4” E 10035’04,8” N 107001’42,9” E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 7,1m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát rà quét khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PTSC Phú Mỹ

Độ sâu luồng sông Dinh

Về việc khảo sát địa chấn 3D4C trên Lô 09-1, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2