Thứ sáu, 21/09/2018

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai

ĐNA – 05 – 2017

  • Vùng biển:     Tỉnh Đồng Nai
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai

Căn cứ Đơn đề nghị số 1222/CĐN-KTCT ngày 07/11/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai về việc đề nghị thông báo hàng hải khu nước neo đậu tàu trước bến Cảng Đồng Nai và  Cảng Gò Dầu; Báo cáo khảo sát số 2610/2017/BCKS ngày 26/10/2017 do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Việt Nam Long đo đạc và hoàn thành tháng 10 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến Cảng Đồng Nai, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước trước Cầu cảng số 2 (Cầu cảng K2 – 5.000DWT) và Cầu cảng số 3 (Cầu cảng K1, K3 – 5.000DWT) – Khu cảng Đồng Nai:

1.1. Vùng nước trước Cầu cảng số 2 (Cầu cảng K2 -5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A2 10053’57,36” N 106050’22,85” E 10053’53,66” N 106050’29,35” E
A3 10053’52,37” N 106050’24,64” E 10053’48,67” N 106050’31,13” E
A4 10053’48,68” N 106050’22,85” E 10053’44,98” N 106050’29,35” E
A5 10053’56,54” N 106050’20,52” E 10053’52,84” N 106050’27,01” E
  • Độ sâu đạt từ 4,4m trở lên.

1.2. Vùng nước trước Cầu cảng số 3 (Cầu cảng K1, K3 – 5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A1 10054’02,10” N 106050’21,16” E 10053’58,40” N 106050’27,66” E
A2 10053’57,36” N 106050’22,85” E 10053’53,66” N 106050’29,35” E
A5 10053’56,54” N 106050’20,52” E 10053’52,84” N 106050’27,01” E
A6 10054’03,36” N 106050’18,49” E 10053’59,66” N 106050’24,99” E

Độ sâu đạt từ 6,3m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2”, “R3” phục vụ thi công công trình Xây dựng cảng chuyên dùng của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

Về độ sâu khu nước trước bến sà lan cảng SSIT

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công công trình nạo vét khu nước trước cảng SPCT