Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé

HCM – 68 – 2017

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 309/CV-CBN ngày 01/12/2017 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh kèm theo Báo cáo kỹ thuật khảo sát địa hình số 1611/2017/BCKS ngày 16/11/2017 và bình đồ độ sâu ký hiệu CBN.K15_11.2017 tỷ lệ 1/500, bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ_CBN.K15_11.2017 tỷ lệ 1/500 do Công ty CPTV Đầu tư xây dựng Việt Nam Long thực hiện đo đạc và hoàn thành tháng 11/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15-1 10045’39,3” N 106043’52,1” E 10045’35,6” N 106043’58,6” E
K15-2 10045’39,1” N 106043’50,2” E 10045’35,4” N 106043’56,7” E
K15-3 10045’47,8” N 106043’57,5” E 10045’44,1” N 106044’04,0” E
K15-4 10045’45,9” N 106043’57,7” E 10045’42,2” N 106044’04,2” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 9,0m trở lên.

- Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2013

Về việc phục hồi hoạt động đèn phụ: Đèn biển Đá Trắng

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên sông Thị Vải

Độ sâu luồng tàu ra/vào, vũng quay tàu và vùng nước trước cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về việc sửa chữa tuyến cáp FLAG trong vùng biển Việt Nam