Thứ hai, 22/10/2018

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé

HCM – 68 – 2017

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 309/CV-CBN ngày 01/12/2017 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh kèm theo Báo cáo kỹ thuật khảo sát địa hình số 1611/2017/BCKS ngày 16/11/2017 và bình đồ độ sâu ký hiệu CBN.K15_11.2017 tỷ lệ 1/500, bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ_CBN.K15_11.2017 tỷ lệ 1/500 do Công ty CPTV Đầu tư xây dựng Việt Nam Long thực hiện đo đạc và hoàn thành tháng 11/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15-1 10045’39,3” N 106043’52,1” E 10045’35,6” N 106043’58,6” E
K15-2 10045’39,1” N 106043’50,2” E 10045’35,4” N 106043’56,7” E
K15-3 10045’47,8” N 106043’57,5” E 10045’44,1” N 106044’04,0” E
K15-4 10045’45,9” N 106043’57,7” E 10045’42,2” N 106044’04,2” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 9,0m trở lên.

- Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “T”, “K” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP3 và bến phao neo BP9 trên sông Gò Gia

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP2 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam