Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 10 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu SGVT_1803_01 đến SGVT_1803_21, tỷ lệ 1/5.000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3/2018 và đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400m (từ cặp phao “8”, “9” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến phao số “1” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu) được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn từ cặp phao số “8”, “9” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến Mũi Nước Vận:

- Tồn tại các điểm cạn tại vị trí có tọa độ được thể hiện ở bảng sau:

Độ sâu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
8,4 10023’41,3” N 107001’45,9” E 10023’37,6” N 107001’52,4” E
8,4 10023’41,9” N 107001’46,9” E 10023’38,3” N 107001’53,3” E
8,4 10023’42,5” N 107001’47,5” E 10023’38,8” N 107001’53,9” E
8,4 10024’00,1” N 107001’30,0” E 10023’56,4” N 107001’36,5” E

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “2” – 350m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “2” + 30m, chiều dài khoảng 380m, lấn luồng xa nhất 80m, độ sâu nhỏ nhất 8,3m, nằm sát biên luồng.

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” – 350m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” – 185m, chiều dài khoảng 165m, lấn luồng xa nhất 20m, độ sâu nhỏ nhất 8,4m, nằm sát biên luồng.

  1. Đoạn từ Mũi Nước Vận đến Mũi Đèn Đỏ:

- Tồn tại các điểm cạn tại vị trí có tọa độ được thể hiện ở bảng sau:

Độ sâu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
8,2 10039’44,5” N 106047’59,2” E 10039’40,8” N 106048’05,6” E
8,3 10039’45,9” N 106047’57,3” E 10039’42,3” N 106048’03,7” E
8,4 10035’06,5” N 106051’07,9” E 10035’02,8” N 106051’14,3” E
8,4 10036’39,1” N 106051’42,9” E 10036’35,4” N 106051’49,4” E
8,1 10040’22,5” N 106046’27,8” E 10040’18,9” N 106046’34,2” E
8,3 10040’23,2” N 106046’28,2” E 10040’19,6” N 106046’34,6” E
8,4 10040’23,9” N 106046’28,6” E 10040’20,3” N 106046’35,0” E
  1. Đoạn sông Sài Gòn:

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “64” – 180m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “64” + 100m, chiều dài khoảng 280m, lấn luồng xa nhất 33m, độ sâu nhỏ nhất 7,7m, nằm sát biên luồng.

- Tồn tại các điểm cạn tại vị trí có tọa độ được thể hiện ở bảng sau:

Độ sâu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
8,4 10044’37,4” N 106044’52,6” E 10044’33,8” N 106044’59,1” E
8,4 10045’28,6” N 106044’47,4” E 10045’24,9” N 106044’53,9” E
8,4 10045’27,9” N 106044’48,5” E 10045’24,2” N 106044’54,9” E
8,4 10045’34,8” N 106044’51,5” E 10045’31,1” N 106044’57,9” E
8,4 10045’55,1” N 106045’00,9” E 10045’51,5” N 106045’07,4” E
8,4 10046’10,0” N 106044’56,9” E 10046’06,3” N 106045’03,4” E
8,3 10046’38,7” N 106044’21,1” E 10046’35,0” N 106044’27,6” E
7,0 10045’46,6” N 106043’49,8” E 10045’42,9” N 106043’56,2” E

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” – 140m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” + 620m, chiều dài khoảng 760m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng 8,4 m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,7m nằm bên trái luồng.

  1. Vũng Quay tàu VQ1 và VQ2:

- Vũng Quay tàu VQ2:

Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ2 tại khu nước đối diện với Kênh Tẻ, tồn tại dải cạn nằm phía bờ phải, kéo dài hết phạm vi vũng quy tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất khoảng 70m, độ sâu nhỏ nhất là 5,7m nằm rải rác sát biên phải của vũng quay tàu.

- Vũng Quay tàu VQ1:

Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ1 tại khu nước trước Cảng Sài Gòn, tồn tại dải cạn bên phía bờ phải, kéo dài hết phạm vi vũng quy tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất khoảng 34m, độ sâu nhỏ nhất là 4,1m nằm rải rác sát biên phải của vũng quay tàu.

Ngoài những dải cạn và điểm cạn nêu trên, độ sâu luồng đạt từ 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ  độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có các biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm cạn, dải cạn nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan Key Gibraltar từ lô 09-2/09 đến Vũng Tàu và từ Vũng Tàu kéo đến lô 09-2/10 để khoan giếng HC-1X.

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn mở rộng luồng hàng hải Quy Nhơn từ phao số “4” đến phao số “6”

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “0”, “E” và “ĐN1” luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo