Thứ tư, 11/12/2019

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới: Độ sâu sau nạo vét của đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới: Độ sâu sau nạo vét của đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014 

KGG – 13 – 2014

Vùng biển:  Kiên Giang

Tên luồng:  Luồng An Thới

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014, đoạn luồng được tính từ cặp phao số “1”, “2” đến khu thủy diện trước cầu cảng cho tàu 3.000DWT có chiều dài 690m, bề rộng 50m, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

STT

Điểm khống chế

Hệ tọa độ VN2000

(kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

3A

100 00’51.99”N

104000’49.83”E

2

3B

100 00’55.24”N

104000’54.05”E

3

3C

100 00’55.28”N

104000’53.99”E

4

3D

100 00’43.81”N

104000’51.62”E

5

3E

100 00’46.53”N

104000’51.55”E

6

3N

100 00’49.19”N

104000’49.91”E

7

3P

10000’50.96”N

104000’47.97”E

8

3Q

10000’50.99”N

104000’48.03”E

9

3K

10000’53.86”N

104000’48.30”E

10

3L

1000’039.26”N

104000’49.94”E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” trong phạm vi nói trên có độ sâu nhỏ nhất đạt 6,7mét

2. Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu tại vùng nước thuỷ diện trước cầu cảng An Thới có đường kính 180m, tâm tại vị trí có toạ độ như sau:

STT

Điểm

Hệ tọa độ VN2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

Tâm vũng quay

10°00’48”0 N

104°00’50”7 E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” trong phạm vi nói trên có độ sâu nhỏ nhất đạt 6,7mét.

3. Trong phạm vi thiết kế thủy diện trước cảng cho tàu 2.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

STT

Điểm khống chế

Hệ tọa độ VN2000

(kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

3L

10000’53.86”N

104000’48.30”E

2

3K

1000’039.26”N

104000’49.94”E

3

3M

10000’39.22”N

104000’49.51”E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” trong phạm vi nói trên có độ sâu nhỏ nhất đạt 5,9mét.

 (Theo Bình đồ độ sâu có ký hiệu từ NVAT 1410, tỷ lệ 1:2000, thực hiện tháng 10 năm 2014).


Những thông báo khác

Về việc thi công, neo đậu chuyển tải tại khu vực vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “93” luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

Độ sâu khu nước Khu neo chờ trên sông Hậu

Về hoạt động chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 2D, Lô 127 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam