Thứ sáu, 20/09/2019

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2014

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ,

đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2014

TVH – 06 – 2014

Vùng biển:     Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:      Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Đoạn luồng:   Từ phao số “0” đến phao số “16”.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 277/BCKT-XNKSHHMN ngày 28/3/2014 kèm theo bình đồ độ sâu khu vực đoạn cạn luồng Định An – Cần Thơ (đoạn từ phao số “0” đến phao “16”);

Căn cứ Báo cáo khảo sát kèm các bình đồ khảo sát tỷ lệ 1:2.000 ký hiệu BHA00182014.GT0.H0.V0.DH.01 đến BHA00182014.GT0.H0.V0.DH.08 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) hoàn thành trong tháng 4-5 năm 2014;

Căn cứ văn bản số 114/BC-KTTC ngày 12/5/2014 của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc rà quét đáy cá phục vụ nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2014;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 81/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/5/2014 về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ thiết kế nạo vét duy tu năm 2014,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1- Hướng tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn thiết kế nạo vét duy tu năm 2014 từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” thay đổi như sau:

+ Đoạn luồng từ điểm T0 (phao số “0”) đến điểm T1 (phao số “1”) luồng tàu đi theo hướng: 241000’23” – 61000’23”.

+ Đoạn luồng từ điểm T1 đến điểm TP1 (phao số “3”) luồng tàu đi theo hướng: 238053’54” – 58053’54”.

+ Đoạn luồng từ điểm TP1 đến điểm T2 (phao số “5”) luồng tàu đi theo hướng: 241037’08” – 61037’08”.

+ Đoạn luồng từ điểm T2 đến điểm TP2 (phao số “5ª”) luồng tàu đi theo hướng: 255026’52” – 75026’52”.

+ Đoạn luồng từ điểm TP2 đến điểm T3(phao số “7”) luồng tàu đi theo hướng: 270000’12” – 900000’12”.

+ Đoạn luồng từ điểm T3 đến điểm T4 (phao số “11”) luồng tàu đi theo hướng: 288004’45” – 108004’45”.

+ Đoạn luồng từ điểm T4 đến điểm T5 (hạ lưu phao số “16”) luồng tàu đi theo hướng: 318007’37” – 138007’37”.

+ Từ điểm T5 đến cảng Cần Thơ hướng tuyến luồng không đổi so với hướng tuyến luồng đã được phê duyệt những năm trước đây.

Toạ độ của các điểm tim luồng theo bảng sau:

Điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

T0

09o 28’ 49”4 N

106o 30’ 31”0 E

09o 28’ 45”7 N

106o 30’ 37”5 E

T1

09o 28’ 28”6 N

106o 29’ 53”1 E

09o 28’ 24”9 N

106o 29’ 59”6 E

TP1

09o 28’ 09”4 N

106o 29’ 20”8 E

09o 28’ 05”7 N

106o 29’ 27”3 E

T2

09o 27’ 30”9 N

106o 28’ 08”9 E

09o 27’ 27”2 N

106o 28’ 15”2 E

TP2

09o 27’ 12”8 N

106o 26’ 58”3 E

09o 27’ 09”1 N

106o 27’ 05”8 E

T3

09o 27’ 12”9 N

106o 26’ 01”9 E

09o 27’ 09”2 N

106o 26’ 08”4 E

T4

09o 27’ 38”6 N

106o 24’ 42”8 E

09o 27’ 34”9 N

106o 24’ 49”3 E

T5

09o 29’ 37”5 N

106o 22’ 55”7 E

09o 29’ 33”8 N

106o 23’ 02”2 E

2- Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m đoạn từ phao số “1” đến thượng lưu phao số “11” + 500m luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số 0 Hải đồ như sau:

Độ sâu nhỏ nhất là 2,8m xuất hiện rải rác tại khu vực cặp phao số “11”, “12”. Độ sâu trên trục luồng đoạn này đạt từ 3,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền ra vào luồng hàng hải Định An – Cần Thơ hành trình theo đúng trục luồng thông báo trên và tuân thủ hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn./


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “2”, luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016.

Về khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016

Độ sâu khu nước trước cầu cảng 50000DWT, Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam