Thứ sáu, 14/12/2018

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước

trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

KHA – 07 – 2014

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 406/BCKT-XNKSHHMN, ngày 6/5/2014 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu HK_1405, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 5/2014.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát 02 đoạn luồng vào cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa tính từ tim tuyến khảo sát ra mỗi bên 20m, tổng chiều dài 120m được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Đoạn luồng

Tên

điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

L1

12°34’57”2 N

109°12’51”7 E

12°34’53”5 N

109°12’58”2 E

L2

12°34’57”3 N

109°12’53”2 E

12°34’53”6 N

109°12’59”7 E

L3

12°34’56”7 N

109°12’53”3 E

12°34’53”0 N

109°12’59”7 E

L4

12°34’56”6 N

109°12’51”8 E

12°34’52”8 N

109°12’58”3 E

2

L5

12°34’53”8 N

109°12’52”0 E

12°34’50”1 N

109°12’58”5 E

L6

12°34’54”1 N

109°12’53”5 E

12°34’50”4 N

109°12’60”0 E

L7

12°34’51”1 N

109°12’54”7 E

12°34’47”4 N

109°13’01”1 E

L8

12°34’50”5 N

109°12’53”3 E

12°34’46”8 N

109°12’59”8 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,1m.

2. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng Hòn Khói được khống chế bởi các điểm có tọa độ sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

K2

12°34’46”2 N

109°13’01”6 E

12°34’42”5 N

109°13’08”0 E

K3

12°34’43”9 N

109°13’04”8 E

12°34’40”1 N

109°13’11”2 E

K4

12°34’42”6 N

109°13’03”8 E

12°34’38”8 N

109°13’10”2 E

K5

12°34’44”9 N

109°13’00”6 E

12°34’41”2 N

109°13’07”1 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,6m.

3. Trong phạm vi vũng quay tàu có bán kính 52,5m, có tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

O

12°34’43”2 N

109°13’02”2 E

12°34’39”5 N

109°13’08”7 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,0m


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng xăng dầu Bình Định

Độ sâu các đoạn cạn phao “58”, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn năm 2013

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.