Thứ sáu, 19/07/2019

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” đến thượng lưu phao “12” + 1500m.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” đến thượng lưu phao “12” + 1500m.

CMU – 02 – 2016

- Vùng biển:  Tỉnh Cà Mau.

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1055/BC-XNKSHHMN, ngày 27/9/2016 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ ĐC_NC_1609_01 đến ĐC_NC_1609_08 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 9 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải từ thượng lưu phao “0” đến thượng lưu phao “12” + 1500m dài 10,4km, rộng 60m (tính từ tim tuyến ra mỗi bên 30m), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “Số 0 Hải đồ” là 2,2m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về việc hoạt động kéo giàn khoan PVD III từ vị trí H17 – Vũng Tàu đến lô Dầu khí 11-2/11 thực hiện hoạt động khoan giếng 11-CC-1X ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu khu nước trước cảng, vũng quay tàu và luồng tàu ra/vào thuộc gói thầu số 8 – Dự án cảng biển Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải