Thứ sáu, 21/09/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

VTU – 08 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 131/TKMĐ-KTĐT ngày 01/03/2018 của Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu miền Đông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CLT_1802_04, CLT_1802_05 tỷ lệ 1/500, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02 năm 2018;

Tiếp theo thông báo hàng hải số 35/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 9 tháng 02 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 1 cầu cảng 10.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10o23’51,8”N 107o05’52,3”E 10o23’48,1”N 107o05’58,8”E
B2 10o23’46,7”N 107o05’50,1”E 10o23’43,0”N 107o05’56,5”E
B3 10o23’45,2”N 107o05’51,2”E 10o23’41,5”N 107o05’57,6”E
B4 10o23’52,0”N 107o05’54,2”E 10o23’48,3”N 107o06’00,6”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,1m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 2 cầu cảng 10.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B5 10o23’57,1”N 107o05’53,3”E 10o23’53,5”N 107o05’59,7”E
B6 10o23’51,7”N 107o05’52,3”E 10o23’48,0”N 107o05’58,7”E
B7 10o23’50,5”N 107o05’53,8”E 10o23’46,8”N 107o06’00,2”E
B8 10o23’57,8”N 107o05’55,0”E 10o23’54,1”N 107o06’01,4”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 0,3m.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc triển khai dự án khảo sát và sửa chữa 09 clamp trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh