Thứ hai, 19/03/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

VTU – 08 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 131/TKMĐ-KTĐT ngày 01/03/2018 của Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu miền Đông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CLT_1802_04, CLT_1802_05 tỷ lệ 1/500, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02 năm 2018;

Tiếp theo thông báo hàng hải số 35/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 9 tháng 02 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 1 cầu cảng 10.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10o23’51,8”N 107o05’52,3”E 10o23’48,1”N 107o05’58,8”E
B2 10o23’46,7”N 107o05’50,1”E 10o23’43,0”N 107o05’56,5”E
B3 10o23’45,2”N 107o05’51,2”E 10o23’41,5”N 107o05’57,6”E
B4 10o23’52,0”N 107o05’54,2”E 10o23’48,3”N 107o06’00,6”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,1m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 2 cầu cảng 10.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B5 10o23’57,1”N 107o05’53,3”E 10o23’53,5”N 107o05’59,7”E
B6 10o23’51,7”N 107o05’52,3”E 10o23’48,0”N 107o05’58,7”E
B7 10o23’50,5”N 107o05’53,8”E 10o23’46,8”N 107o06’00,2”E
B8 10o23’57,8”N 107o05’55,0”E 10o23’54,1”N 107o06’01,4”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 0,3m.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “2”, luồng hàng hải Sông Dinh

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP04 – Sông Gò Gia

Về độ sâu khu vực các bến phao TB1, TB2, TB3 & TB4 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn

Về việc va chạm giữa sà lan chở Container và tàu THANH HẢI 18 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước Vũng quay tàu, luồng tàu vào bến tạm và khu nước trước bến tạm – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 – Tỉnh Bình Thuận