Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP3 và bến phao neo BP9 trên sông Gò Gia

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP3 và bến phao neo BP9 trên sông Gò Gia

 HCM – 53 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Căn cứ Đơn đề nghị số 124/CV-DV/HMOSC/2017 ngày 22/9/2017 của Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước neo đậu tàu bến phao BP3 và BP9; Báo cáo Kết quả khảo sát số 9.15.1/BCKS-QMC-2017, ngày 21/9/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BP3, BP9  tỷ lệ 1/500, bình đồ rà quét ký hiệu RQ-BP3, RQ-BP9 tỷ lệ 1/500  do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 9/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP3 trên sông Gò Gia được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B3-1 10031’55,1” N 107000’00,1” E 10031’51,5” N 107000’06,6” E
B3-2 10031’59,4” N 106059’59,1” E 10031’55,7” N 107000’05,5” E
B3-3 10031’56,7” N 106059’48,2” E 10031’53,0” N 106059’54,7” E
B3-4 10031’52,5” N 106059’49,3” E 10031’48,8” N 106059’55,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,5m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP9 trên sông Gò Gia được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B9-1 10032’37,7” N 106058’56,6” E 10032’34,0” N 106059’03,1” E
B9-2 10032’47,2” N 106059’00,5” E 10032’43,5” N 106059’06,9” E
B9-3 10032’48,6” N 106058’57,0” E 10032’44,9” N 106059’03,4” E
B9-4 10032’39,0” N 106058’53,1” E 10032’35,4” N 106058’59,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 13,0m.

3. Trong phạm vi rà quét khu nước bến phao neo BP3 và bến phao neo BP9 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu các đoạn cạn luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc hoàn thành lai dắt tàu Trung Nguyên 05 ra khỏi vị trí mắc cạn trên luồng Định An – Cần Thơ

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu