Thứ năm, 12/12/2019

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 157/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng     năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

HCM – 31 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 154/CBN-QLDA ngày 31/7/2019 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15B-1 10045’47,35”N 106043’58,36”E 10045’43,65”N 106044’04,86”E
K15B-2 10045’46,80”N 106043’56,87”E 10045’43,10”N 106044’03,37”E
K15B-3 10045’52,93”N 106043’59,71”E 10045’49,23”N 106044’06,21”E
K15B-4 10045’52,55”N 106044’00,77”E 10045’48,85”N 106044’07,27”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,09m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15C, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15C-1 10045’52,55”N 106044’00,77”E 10045’48,85”N 106044’07,27”E
K15C-2 10045’52,93”N 106043’59,71”E 10045’49,23”N 106044’06,21”E
K15C-3 10046’01,83”N 106044’02,38”E 10045’58,13”N 106044’08,88”E
K15C-4 10046’01,52”N 106044’03,46”E 10045’57,82”N 106044’09,96”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,05m.
  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ các bình đồ ký hiệu CBN.K15B_07.2019; CBN.K15C_07.2019; RQ_CBN.K15B_07.2019; RQ_CBN.K15C_07.2019 tỷ lệ 1/500  do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Kéo giàn khoan Hakuryu-11 từ mỏ Cá Ngừ Vàng về mỏ Tê Giác Trắng lô 16.1

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến sà lan của Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Về việc thay đổi vị trí của các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “5A”, “6”luồng hàng hải Định An – Cần Thơ