Thứ ba, 23/04/2019

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

HCM – 33 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ đơn đề nghị số 209/CV.CRQ ngày 01/8/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CRQ_1807, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Rau Quả, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E
B 10044’36,3”N 106044’31,6”E 10044’32,6”N 106044’38,0”E
C 10044’42,2”N 106044’28,7”E 10044’38,5”N 106044’35,1”E
D 10044’43,1”N 106044’30,6”E 10044’39,4”N 106044’37,0”E
E 10044’37,1”N 106044’33,3”E 10044’33,4”N 106044’39,7”E
F 10044’35,5”N 106044’35,1”E 10044’31,9”N 106044’41,5”E
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,1m.


Những thông báo khác

Triển khai dự án sửa chữa khuyết tật đường ống 16” Long Hải – Bạch Hổ, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Nam Sông Hậu

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” báo hiệu vùng nước quân sự thuộc vùng biển vịnh Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền