Thứ hai, 22/10/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

HCM – 33 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ đơn đề nghị số 209/CV.CRQ ngày 01/8/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CRQ_1807, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Rau Quả, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E
B 10044’36,3”N 106044’31,6”E 10044’32,6”N 106044’38,0”E
C 10044’42,2”N 106044’28,7”E 10044’38,5”N 106044’35,1”E
D 10044’43,1”N 106044’30,6”E 10044’39,4”N 106044’37,0”E
E 10044’37,1”N 106044’33,3”E 10044’33,4”N 106044’39,7”E
F 10044’35,5”N 106044’35,1”E 10044’31,9”N 106044’41,5”E
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,1m.


Những thông báo khác

Về hoạt động thiết lập, điều chỉnh và bảo dưỡng hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên luồng Soài Rạp

Thi công cải tạo, sửa chữa cầu cảng 7, 8, 9 cảng Vietsovpetro

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải khống chế vị trí sà lan chìm trên luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến Sà lan 300-500T tại cảng PTSC Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phục hồi hoạt động đèn chính: đèn biển Hòn Khoai – tỉnh Cà Mau