Thứ bảy, 19/01/2019

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

HCM – 33 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ đơn đề nghị số 209/CV.CRQ ngày 01/8/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CRQ_1807, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Rau Quả, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E
B 10044’36,3”N 106044’31,6”E 10044’32,6”N 106044’38,0”E
C 10044’42,2”N 106044’28,7”E 10044’38,5”N 106044’35,1”E
D 10044’43,1”N 106044’30,6”E 10044’39,4”N 106044’37,0”E
E 10044’37,1”N 106044’33,3”E 10044’33,4”N 106044’39,7”E
F 10044’35,5”N 106044’35,1”E 10044’31,9”N 106044’41,5”E
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,1m.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Về thông số kỹ thuật Đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về độ sâu khu nước trước bến, vùng quay trở tàu và luồng vào bến cập tàu 3.000DWT thuộc dự án Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân