Thứ bảy, 18/08/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

HCM – 33 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ đơn đề nghị số 209/CV.CRQ ngày 01/8/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CRQ_1807, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Rau Quả, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E
B 10044’36,3”N 106044’31,6”E 10044’32,6”N 106044’38,0”E
C 10044’42,2”N 106044’28,7”E 10044’38,5”N 106044’35,1”E
D 10044’43,1”N 106044’30,6”E 10044’39,4”N 106044’37,0”E
E 10044’37,1”N 106044’33,3”E 10044’33,4”N 106044’39,7”E
F 10044’35,5”N 106044’35,1”E 10044’31,9”N 106044’41,5”E
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,1m.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2014

Độ sâu khu nước trước cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Giai đoạn 2)

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “4A” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Tạm ngừng hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải