Thứ hai, 21/05/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

HCM – 39 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 21/2017/CV/CLA ngày 5/6/2017 của Công ty Cổ phần cảng Long An về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 618/BC-XNKSHHMN ngày 5/6/2017 và bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu LA_1706, bình đồ rà quét chuớng ngại vật tỷ lệ 1/1000 ký hiệu RA_LA_1706 thực hiện hoàn thành tháng 6/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
NV-03 10032’10,3” N 106044’23,3” E 10032’06,6” N 106044’29,8” E
NV-04 10032’21,9” N 106044’21,1” E 10032’18,2” N 106044’27,5” E
NV-08 10032’28,7” N 106044’29,0” E 10032’25,0” N 106044’35,5” E
NV-07 10032’07,7” N 106044’31,0” E 10032’04,0” N 106044’37,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,5m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước Cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Độ sâu vùng nước trước cảng Sanrimjohap – Vina

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

Độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn