Thứ bảy, 21/10/2017

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

HCM – 39 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 21/2017/CV/CLA ngày 5/6/2017 của Công ty Cổ phần cảng Long An về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 618/BC-XNKSHHMN ngày 5/6/2017 và bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu LA_1706, bình đồ rà quét chuớng ngại vật tỷ lệ 1/1000 ký hiệu RA_LA_1706 thực hiện hoàn thành tháng 6/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
NV-03 10032’10,3” N 106044’23,3” E 10032’06,6” N 106044’29,8” E
NV-04 10032’21,9” N 106044’21,1” E 10032’18,2” N 106044’27,5” E
NV-08 10032’28,7” N 106044’29,0” E 10032’25,0” N 106044’35,5” E
NV-07 10032’07,7” N 106044’31,0” E 10032’04,0” N 106044’37,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,5m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Khu vực rà quét chướng ngại vật container bị chìm tại khu vực phao số “2” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VIETSOVPETRO luồng Sông Dinh

Về việc thiết lập trạm điều tiết và triển khai công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang.

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại Vịnh Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu vùng nước trước cảng SPCT trên luồng hàng hải Soài Rạp