Thứ năm, 24/08/2017

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

HCM – 39 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 21/2017/CV/CLA ngày 5/6/2017 của Công ty Cổ phần cảng Long An về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 618/BC-XNKSHHMN ngày 5/6/2017 và bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu LA_1706, bình đồ rà quét chuớng ngại vật tỷ lệ 1/1000 ký hiệu RA_LA_1706 thực hiện hoàn thành tháng 6/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
NV-03 10032’10,3” N 106044’23,3” E 10032’06,6” N 106044’29,8” E
NV-04 10032’21,9” N 106044’21,1” E 10032’18,2” N 106044’27,5” E
NV-08 10032’28,7” N 106044’29,0” E 10032’25,0” N 106044’35,5” E
NV-07 10032’07,7” N 106044’31,0” E 10032’04,0” N 106044’37,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,5m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Soài Rạp

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “A1”, “A2”, “A3”, “A4” khống chế khu vực thi công Công trình Cải tạo nâng cấp đường dây 220KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc hoàn thành di dời tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu