Thứ tư, 11/12/2019

Thông báo hàng hải

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

VTU – 46 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 62/2017/CV ngày 6/11/2017 của Công ty TNHH cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) kèm theo báo cáo khảo sát địa hình số 1082/BC-XNKSHHMN ngày 25/10/2017, bình đồ độ sâu ký hiệu SITV_1710 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 10 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
NA1 10o36’10,0”N 107o01’08,4”E 10o36’06,4”N 107o01’14,9”E
NA2 10o36’11,5”N 107o01’11,8”E 10o36’07,9”N 107o01’18,2”E
NA3 10o35’48,5”N 107o01’22,4”E 10o35’44,8”N 107o01’28,8”E
NA4 10o35’47,0”N 107o01’19,0”E 10o35’43,3”N 107o01’25,4”E

- Phạm vi khảo sát tính từ mép cầu cảng ra phía ngoài khoảng 10m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,0m

- Ngoài ra độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,0m.

Thông báo hàng hải này thay thế thông báo hàng hải số 196/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/10/2017.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn vũng quay tàu VQ1, VQ2 và phao “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3”, “A4” phục vụ thi công công trình cải tạo nâng cấp đường dây 220 KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu

Thi công nạo vét mở rộng luồng tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “12” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ