Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải sông Dừa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số độ sâu của luồng hàng hải sông Dừa

HCM- 06 – 2015

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dừa.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 162/BCKT-XNKSHHMN, ngày 11/02/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDUA_1501_01 đến SDUA _1501_07, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Sông Dừa, chiều dài khoảng 10.4km, chiều rộng 60m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,5m.

- Chướng ngại vật trên luồng:

Tồn tại đáy cá nằm bên phải luồng ở thượng lưu phao số “2” + 574,0m, lấn luồng xa nhất 30,0m, điểm lấn luồng xa nhất có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

10°32’24”8N

106°54’16”9E

10°32’21”1N

106°54’23”4E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành thủy trên luồng Sông Dừa đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 15-1/05 ngoài khơi vùng biển Việt Nam

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc hoàn thành di dời tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu về vị trí neo đậu an toàn

Độ sâu vùng nuớc truớc cảng nhà máy đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn trên sông Dinh