Chủ nhật, 22/04/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BTN – 05 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0598/ANĐVT-KTAT ngày 02/04/2018 của Tổng công ty Phát Điện 3 – Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố độ sâu khu nước trước cảng than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (khu nước trước bến); Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 401/BC-XNKSHHMN ngày 02/04/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu VT4_1804 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/500, ký hiệu RA_VT4_1804 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 04/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
S1 11o18’21,7”N 108o48’04,5”E 11o18’18,0”N 108o48’11,0”E
S2 11o18’08,9”N 108o48’07,3”E 11o18’05,2”N 108o48’13,7”E
S3 11o18’10,5”N 108o48’02,6”E 11o18’06,7”N 108o48’09,0”E
S4 11o18’20,8”N 108o48’00,3”E 11o18’17,1”N 108o48’06,8”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,4m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KĐN-01”, “KĐN-02”, “KĐN-03”, “KĐN-04” cho đường ống dẫn khí vượt sông qua luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải