Thứ hai, 25/03/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BTN – 05 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0598/ANĐVT-KTAT ngày 02/04/2018 của Tổng công ty Phát Điện 3 – Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố độ sâu khu nước trước cảng than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (khu nước trước bến); Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 401/BC-XNKSHHMN ngày 02/04/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu VT4_1804 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/500, ký hiệu RA_VT4_1804 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 04/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
S1 11o18’21,7”N 108o48’04,5”E 11o18’18,0”N 108o48’11,0”E
S2 11o18’08,9”N 108o48’07,3”E 11o18’05,2”N 108o48’13,7”E
S3 11o18’10,5”N 108o48’02,6”E 11o18’06,7”N 108o48’09,0”E
S4 11o18’20,8”N 108o48’00,3”E 11o18’17,1”N 108o48’06,8”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,4m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính tiêu trước A1, K1 và chấm dứt hoạt động của đăng tiêu số “61” luồng hàng hải Sài Gòn- Vùng Tàu.

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo BP1, BP2 và BP3 của Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn M.E.G.A