Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BTN – 05 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0598/ANĐVT-KTAT ngày 02/04/2018 của Tổng công ty Phát Điện 3 – Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố độ sâu khu nước trước cảng than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (khu nước trước bến); Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 401/BC-XNKSHHMN ngày 02/04/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu VT4_1804 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/500, ký hiệu RA_VT4_1804 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 04/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
S1 11o18’21,7”N 108o48’04,5”E 11o18’18,0”N 108o48’11,0”E
S2 11o18’08,9”N 108o48’07,3”E 11o18’05,2”N 108o48’13,7”E
S3 11o18’10,5”N 108o48’02,6”E 11o18’06,7”N 108o48’09,0”E
S4 11o18’20,8”N 108o48’00,3”E 11o18’17,1”N 108o48’06,8”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,4m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Hoạt động kéo giàn khoan Ensco 109 khỏi vị trí khoan tại lô 16-1, mỏ Tê Giác Trắng, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc thay đổi thông tin kéo giàn khoan Parameswara đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Về việc thi công trục vớt 296m ống hạng mục thi công xây dựng 11,86 km đường ống, Dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013