Thứ sáu, 21/09/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BTN – 05 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0598/ANĐVT-KTAT ngày 02/04/2018 của Tổng công ty Phát Điện 3 – Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố độ sâu khu nước trước cảng than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (khu nước trước bến); Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 401/BC-XNKSHHMN ngày 02/04/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu VT4_1804 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/500, ký hiệu RA_VT4_1804 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 04/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
S1 11o18’21,7”N 108o48’04,5”E 11o18’18,0”N 108o48’11,0”E
S2 11o18’08,9”N 108o48’07,3”E 11o18’05,2”N 108o48’13,7”E
S3 11o18’10,5”N 108o48’02,6”E 11o18’06,7”N 108o48’09,0”E
S4 11o18’20,8”N 108o48’00,3”E 11o18’17,1”N 108o48’06,8”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,4m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến Sà lan của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Về việc tàu PS DIAMOND bị sự cố trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 01-02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Về việc tạm ngừng hoạt động của đèn biển Đá Trắng – Côn Đảo