Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của

nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BTN – 14 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cư Đơn đề nghị số 1777/ANĐVT-KTAT ngày 26/9/2017 của Tổng công ty Phát Điện 3 – Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; Báo cáo kỹ thuật số 979/BC-XNKSHHMN, ngày 26/9/2017 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu VT_1709_1, bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu VT_1709_2 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/1000, ký hiệu RA_VT_1709 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 9/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1) Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 11o18’10,5” N 108o48’02,6” E 11o18’06,7” N 108o48’09,0” E
A2 11o18’20,3” N 108o48’00,4” E 11o18’16,6” N 108o48’06,9” E
A3 11o18’21,2” N 108o48’04,6” E 11o18’17,5” N 108o48’11,1” E
A4 11o18’11,3” N 108o48’06,7” E 11o18’07,6” N 108o48’13,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,7m.

2) Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A3 11o18’21,2” N 108o48’04,6” E 11o18’17,5” N 108o48’11,1” E
A5 11o18’22,6” N 108o48’11,1” E 11o18’18,9” N 108o48’17,6” E
A6 11o18’16,8” N 108o48’14,7” E 11o18’13,0” N 108o48’21,2” E
A7 11o18’13,2” N 108o48’15,6” E 11o18’09,5” N 108o48’22,0” E
A4 11o18’11,3” N 108o48’06,7” E 11o18’07,6” N 108o48’13,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,5m.

3. Trong phạm vi rà quét khu nước trước cảng than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Nam Sông Hậu

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc lắp đặt các đường ống ngầm tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1 ngoài khơi Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai