Thứ hai, 18/12/2017

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của

nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BTN – 14 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cư Đơn đề nghị số 1777/ANĐVT-KTAT ngày 26/9/2017 của Tổng công ty Phát Điện 3 – Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; Báo cáo kỹ thuật số 979/BC-XNKSHHMN, ngày 26/9/2017 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu VT_1709_1, bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu VT_1709_2 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/1000, ký hiệu RA_VT_1709 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 9/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1) Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 11o18’10,5” N 108o48’02,6” E 11o18’06,7” N 108o48’09,0” E
A2 11o18’20,3” N 108o48’00,4” E 11o18’16,6” N 108o48’06,9” E
A3 11o18’21,2” N 108o48’04,6” E 11o18’17,5” N 108o48’11,1” E
A4 11o18’11,3” N 108o48’06,7” E 11o18’07,6” N 108o48’13,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,7m.

2) Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A3 11o18’21,2” N 108o48’04,6” E 11o18’17,5” N 108o48’11,1” E
A5 11o18’22,6” N 108o48’11,1” E 11o18’18,9” N 108o48’17,6” E
A6 11o18’16,8” N 108o48’14,7” E 11o18’13,0” N 108o48’21,2” E
A7 11o18’13,2” N 108o48’15,6” E 11o18’09,5” N 108o48’22,0” E
A4 11o18’11,3” N 108o48’06,7” E 11o18’07,6” N 108o48’13,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,5m.

3. Trong phạm vi rà quét khu nước trước cảng than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải sông Dừa

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 01&02/10, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son

Về việc thiết lập các đèn tín hiệu tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.