Thứ sáu, 14/12/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

TVH –  12 – 2018.

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:     Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ Báo cáo khảo sát kèm các bình đồ khảo sát phục vụ nghiệm thu nạo vét duy tu Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017 tỷ lệ 1: 2.000 có các ký hiệu từ Bình đồ khảo sát ký hiệu từ NVDT_TTLSH_07 đến NVDT_TTLSH_10 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 02/2018;

Tiếp theo các Thông báo hàng hải số 262/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 31/12/2017; số  33/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 08/02/2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu có bề rộng 70 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của các đoạn luồng đã hoàn thành công tác nạo vét duy tu, có phạm vi như sau:

Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố: Đoạn luồng từ hạ lưu cặp đăng tiêu BHHH số “25”,“30”-160 mét (Kênh La Bang) đến thượng lưu cặp đăng tiêu BHHH số “27”, “32”+940 mét và Đoạn luồng từ hạ lưu cặp đăng tiêu BHHH số “29”,“34”-480 mét đến thượng lưu cặp đăng tiêu BHHH số “31”,“36”+200 mét (Rạch Bàu Sấu).

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 6,5 mét.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền ra, vào luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đi đúng trục luồng được hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết đảm bảo giao thông, giữ liên lạc thông suốt với các phương tiện đang thi công nạo vét duy tu để hành hải an toàn qua luồng.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Kéo giàn khoan PVD III từ giếng khoan GC-1P, Lô 10&11.1 đến vị trí H17 – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Về việc sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao số “33” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ