Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Quy Nhơn

  BĐH – 07 – 2013

– Vùng biển:     tỉnh Bình Định.

– Tên luồng:     Luồng Quy Nhơn.

Căn cứ bình đo sâu ký hiệu từ QN_1306_01 đến QN_1306_07 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 6/2013;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, bề rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

–  Đoạn cạn kéo dài từ thượng lưu phao “0” + 500m đến thượng lưu phao “6” + 40m dài khoảng 3500m, độ sâu nhỏ nhất đạt 10.0m.

–  Đoạn cạn phía trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao “12” + 70m đến thượng lưu phao “12”+500m dài khoảng 430m, độ sâu nhỏ nhất đạt 9.3m.

–         Ngoài các đoạn cạn trên độ sâu đạt từ 11m trở lên.

2. Độ sâu vũng quay tàu:  Trong vùng nước Vũng quay tàu được giới hạn bởi vòng tròn có bán kính 150 mét, tâm là điểm O có toạ độ:

   Hệ toạ độ VN – 2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

109°14’52”0 E

13°46’44”7 N

109°14’58”5 E

13°46’41”0 N

– Độ sâu nhỏ nhất tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 9.6m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và có biện pháp hành hải hợp lý khi đi qua khu vực đoạn cạn nói trên./.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan West Vigilant trong khu vực Lô 51 thuộc lãnh hải việt Nam

Tọa độ đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP01 – Sông Gò Gia

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “10”, “12” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn