Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Quy Nhơn

  BĐH – 07 – 2013

– Vùng biển:     tỉnh Bình Định.

– Tên luồng:     Luồng Quy Nhơn.

Căn cứ bình đo sâu ký hiệu từ QN_1306_01 đến QN_1306_07 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 6/2013;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, bề rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

–  Đoạn cạn kéo dài từ thượng lưu phao “0” + 500m đến thượng lưu phao “6” + 40m dài khoảng 3500m, độ sâu nhỏ nhất đạt 10.0m.

–  Đoạn cạn phía trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao “12” + 70m đến thượng lưu phao “12”+500m dài khoảng 430m, độ sâu nhỏ nhất đạt 9.3m.

–         Ngoài các đoạn cạn trên độ sâu đạt từ 11m trở lên.

2. Độ sâu vũng quay tàu:  Trong vùng nước Vũng quay tàu được giới hạn bởi vòng tròn có bán kính 150 mét, tâm là điểm O có toạ độ:

   Hệ toạ độ VN – 2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

109°14’52”0 E

13°46’44”7 N

109°14’58”5 E

13°46’41”0 N

– Độ sâu nhỏ nhất tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 9.6m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và có biện pháp hành hải hợp lý khi đi qua khu vực đoạn cạn nói trên./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng POSCO SS-VINA

Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015

Về độ sâu khu nước Khu neo chờ đầu luồng Quan Chánh Bố

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Soài Rạp