Thứ hai, 25/03/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – 14 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Đoạn luồng: Từ phao báo hiệu hàng hải “0” đến phao báo hiệu hàng hải “16”

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 354/BC-XNKSHHMN, ngày 26/03/2018, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1803_01 đến ĐCĐA_1803_12, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 03/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống phao báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ có chiều dài khoảng 17,7km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 490m, chiều dài khoảng 11,9km:

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “6A” + 960m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “8” + 510m, chiều dài khoảng 1,7km, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng là 2,1m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 2,0m.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” – 310m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” + 380m, chiều dài khoảng 690m, lấn luồng xa nhất 33m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 2,4m nằm sát biên luồng.

- Xuất hiện các điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
2,5 09026’50,2” N 106025’59,7” E 09026’46,5” N 106026’06,2” E
2,5 09026’56,8” N 106025’52,6” E 09026’53,1” N 106025’59,0” E
2,5 09027’01,3” N 106025’45,7” E 09026’57,7” N 106025’52,1” E
2,5 09027’02,8” N 106025’44,5” E 09026’59,2” N 106025’50,9” E
2,3 09027’03,1” N 106025’44,7” E 09026’59,4” N 106025’51,1” E
2,5 09027’05,2” N 106025’42,5” E 09027’01,5” N 106025’48,9” E

- Ngoài những dải cạn, điểm cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng đạt từ 2,6m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “12” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 5,8km, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 3,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các dải cạn, điểm cạn nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Tổng hợp Thị Vải

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “Q1” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải