Thứ hai, 25/03/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ

HCM – 46 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 14/TL-VTKT ngày 18/12/2018 của Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1656/BC-XNKSHHMN ngày 11/12/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDTL_1812, tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/500, ký hiệu RA_XDTL_1812 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°41’04,5” N 106°45’27,0” E 10°41’00,8” N 106°45’33,4” E
A2 10°41’01,8” N 106°45’29,8” E 10°40’58,1” N 106°45’36,3” E
A3 10°41’02,2” N 106°45’31,3” E 10°40’58,5” N 106°45’37,8” E
A4 10°41’06,0” N 106°45’27,4” E 10°41’02,3” N 106°45’33,8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,5m

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà

Về việc thiết lập phao luồng và phao giới hạn vũng quay trở tàu của Cảng biển Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – Công ty Xi măng Nghi Sơn

Về việc sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “46” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn tại khu vực trạm Hải đăng Phan Rí