Thứ tư, 16/01/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ

HCM – 46 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 14/TL-VTKT ngày 18/12/2018 của Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1656/BC-XNKSHHMN ngày 11/12/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDTL_1812, tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/500, ký hiệu RA_XDTL_1812 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°41’04,5” N 106°45’27,0” E 10°41’00,8” N 106°45’33,4” E
A2 10°41’01,8” N 106°45’29,8” E 10°40’58,1” N 106°45’36,3” E
A3 10°41’02,2” N 106°45’31,3” E 10°40’58,5” N 106°45’37,8” E
A4 10°41’06,0” N 106°45’27,4” E 10°41’02,3” N 106°45’33,8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,5m

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Đường dây 22kv cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải – Kiên Giang

Về việc phủ mattress cho các đoạn ống bị lộ trên đường ống 16 Bạch Hổ – Long Hải năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các đăng tiêu số “18B”, “J2” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu