Thứ hai, 18/11/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 1 và số 2 của cảng Phước Thái – Vedan, Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 187/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 1 và số 2 của

cảng Phước Thái – Vedan, Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam

VTU – 49 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0853/19/CV-VDN ngày 05/9/2019 của Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 1 và số 2 của cảng Phước Thái – Vedan và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu số 1 của cảng Phước Thái – Vedan, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A3 10039’45,0” N 107000’50,1” E 10039’41,3” N 107000’56,6” E
A4 10039’47,9” N 107000’45,5” E 10039’44,3” N 107000’51,9” E
A5 10039’46,9” N 107000’40,9” E 10039’43,2” N 107000’47,3” E
X2 10039’42,0” N 107000’50,0” E 10039’38,3” N 107000’56,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu số 2 của cảng Phước Thái – Vedan, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A1 10039’42,8” N 107000’53,8” E 10039’39,1” N 107001’00,2” E
A2 10039’44,5” N 107000’51,0” E 10039’40,8” N 107001’57,4” E
X1 10039’43,0” N 107000’48,1” E 10039’39,3” N 107000’54,5” E
A6 10039’41,4” N 107000’51,1” E 10039’37,8” N 107000’57,5” E
A7 10039’38,6” N 107000’54,7” E 10039’34,9” N 107001’01,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,9m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu KS_25_08_19, tỷ lệ 1/500 do Công ty CP tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: đoạn luồng mới thiết lập từ Cảng Cần Thơ đến Vàm Ô Môn

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PTSC

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m

Về đáy cá tại luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.