Thứ bảy, 19/01/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Công ty Cổ phần

Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

VTU – 22 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 64/CV.CT ngày 17/7/2018 của Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu kèm theo báo cáo khảo sát địa hình số 942/BC-XNKSHHMN ngày 16/7/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VTSY_1807 tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật ký hiệu RA-VTSY_1807 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 7 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
A1 10024’30,7” N 107007’10,6” E 10024’27,0” N 107007’17,1” E
A2 10024’28,8” N 107007’12,1” E 10024’25,1” N 107007’18,6” E
A3 10024’27,8” N 107007’11,7” E 10024’24,1” N 107007’18,1” E
A4 10024’30,9” N 107007’09,2” E 10024’27,2” N 107007’15,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 1,2m.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét khu nước trước cảng Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số “41”, “43”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “60”, “62”, “64”, thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Về việc tàu CHEMROAD JOURNEY đã rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận