Thứ sáu, 20/09/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng dầu Phú Mỹ của Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 117/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng dầu Phú Mỹ của Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1.

 VTU – 33 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1394/NĐPM-KHVT ngày 31/5/2019 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ v/v đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng dầu Phú Mỹ của Nhà máy điện Phú Mỹ 1, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu NĐPM1_1905, tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_NĐPM1_1905, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng dầu Phú Mỹ của Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10036’36,8” N 107000’53,0” E 10036’33,1” N 107000’59,4” E
A2 10036’31,9” N 107000’48,4” E 10036’28,2” N 107000’54,9” E
A3 10036’26,9” N 107000’54,8” E 10036’23,2” N 107001’01,2” E
A4 10036’25,7” N 107000’56,0” E 10036’22,0” N 107001’02,5” E
A5 10036’30,2” N 107001’00,2” E 10036’26,5” N 107001’06,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,9m.

  1. Trong phạm vi rà quét khu nước trước cảng dầu Phú Mỹ của Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thay đổi vị trí thiết lập các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “H2” luồng chuyên dùng, cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “TH” và “TV” tại khu vực thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Công ty An Phú

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng dầu Phú Mỹ của Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1.