Thứ năm, 22/08/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 154/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

VTU – 42 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

  • Căn cứ Đơn đề nghị số 121/2019-CMIT-TECH ngày 30/7/2019 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT); Báo cáo khảo sát địa hình số 992/BC-XNKSHHMN kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CMIT_1907, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10030’48,4”N 107000’35,5”E 10030’44,7”N 107000’41,9”E
A2 10031’05,6”N 107000’44,7”E 10031’01,9”N 107000’51,1”E
A3 10031’11,9”N 107000’40,7”E 10031’08,2”N 107000’47,1”E
A4 10030’47,8”N 107000’21,4”E 10030’44,1”N 107000’27,8”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 13,3m./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP; P.ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về việc thi công nạo vét vùng nước trước bến số 2, số 3 cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về khu vực chuyên dùng: Hành lang an toàn của mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn