Thứ năm, 12/12/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 154/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

VTU – 42 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

  • Căn cứ Đơn đề nghị số 121/2019-CMIT-TECH ngày 30/7/2019 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT); Báo cáo khảo sát địa hình số 992/BC-XNKSHHMN kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CMIT_1907, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10030’48,4”N 107000’35,5”E 10030’44,7”N 107000’41,9”E
A2 10031’05,6”N 107000’44,7”E 10031’01,9”N 107000’51,1”E
A3 10031’11,9”N 107000’40,7”E 10031’08,2”N 107000’47,1”E
A4 10030’47,8”N 107000’21,4”E 10030’44,1”N 107000’27,8”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 13,3m./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP; P.ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V1 & V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Kéo giàn khoan ĐH-01 từ lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi và kéo phao CALM về Vũng Tàu

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải