Thứ năm, 12/12/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 159/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

HCM – 32 – 2019

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu; Đồng Nai.
  • Căn cứ đơn đề nghị số 197/CBN-QLDA ngày 05/8/2019 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và theo đề nghị Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15-1 10°45’39,3”N 106°43’52,1”E 10°45’35,6”N 106°43’58,6”E
K15-2 10°45’39,1”N 106°43’50,4”E 10°45’35,4”N 106°43’56,8”E
K15-3 10°45’47,8”N 106°43’57,2”E 10°45’44,1”N 106°44’03,6”E
K15-4 10°45’45,9”N 106°43’57,7”E 10°45’42,2”N 106°44’04,2”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao BP3 – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
P3-1 10°44’50,49”N 106°46’42,51”E 10°44’46,82”N 106°46’48,96”E
P3-2 10°44’56,29”N 106°46’51,46”E 10°44’52,62”N 106°46’57,91”E
P3-3 10°44’57,92”N 106°46’50,37”E 10°44’54,25”N 106°46’56,82”E
P3-4 10°44’52,12”N 106°46’41,43”E 10°44’48,45”N 106°46’47,88”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao B27A, B27B – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
27-1 10°46’01,70”N 106°43’53,28”E 10°45’58,03”N 106°43’59,73”E
27-2 10°46’19,26”N 106°43’53,99”E 10°46’15,59”N 106°44’00,44”E
27-3 10°46’19,19”N 106°43’55,97”E 10°46’15,52”N 106°44’02,42”E
27-4 10°46’01,62”N 106°43’55,26”E 10°45’57,95”N 106°44’01,71”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét khu nước neo đậu tàu bến phao B27A, B27B – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ các bình đồ ký hiệu KS_CBN-K15; KS_CBN-27AB-01, KS_CBN-27AB-02; KS_CBN-BP3 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét ký hiệu RQ_KBN-27AB tỷ lệ 1/1000 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phúc Anh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Tàu BV 0775 bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại Duyên Hải – Trà Vinh

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017