Thứ năm, 22/08/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 159/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

HCM – 32 – 2019

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu; Đồng Nai.
  • Căn cứ đơn đề nghị số 197/CBN-QLDA ngày 05/8/2019 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và theo đề nghị Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15-1 10°45’39,3”N 106°43’52,1”E 10°45’35,6”N 106°43’58,6”E
K15-2 10°45’39,1”N 106°43’50,4”E 10°45’35,4”N 106°43’56,8”E
K15-3 10°45’47,8”N 106°43’57,2”E 10°45’44,1”N 106°44’03,6”E
K15-4 10°45’45,9”N 106°43’57,7”E 10°45’42,2”N 106°44’04,2”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao BP3 – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
P3-1 10°44’50,49”N 106°46’42,51”E 10°44’46,82”N 106°46’48,96”E
P3-2 10°44’56,29”N 106°46’51,46”E 10°44’52,62”N 106°46’57,91”E
P3-3 10°44’57,92”N 106°46’50,37”E 10°44’54,25”N 106°46’56,82”E
P3-4 10°44’52,12”N 106°46’41,43”E 10°44’48,45”N 106°46’47,88”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao B27A, B27B – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
27-1 10°46’01,70”N 106°43’53,28”E 10°45’58,03”N 106°43’59,73”E
27-2 10°46’19,26”N 106°43’53,99”E 10°46’15,59”N 106°44’00,44”E
27-3 10°46’19,19”N 106°43’55,97”E 10°46’15,52”N 106°44’02,42”E
27-4 10°46’01,62”N 106°43’55,26”E 10°45’57,95”N 106°44’01,71”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét khu nước neo đậu tàu bến phao B27A, B27B – Cảng Bến Nghé, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ các bình đồ ký hiệu KS_CBN-K15; KS_CBN-27AB-01, KS_CBN-27AB-02; KS_CBN-BP3 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét ký hiệu RQ_KBN-27AB tỷ lệ 1/1000 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phúc Anh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến than 5.000DWT – nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Sa Đéc – Đồng Tháp